Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

ZAHTEVEK ZA IZDAJO IZVOZNEGA DOVOLJENJA

Zahtevek za izdajo dovoljenja za izvoz/prenos/posredovanje blaga z dvojno rabo ter nudenje tehnične pomoči

 

Individualno izvozno dovoljenje je namenjeno enemu izvozniku za enega končnega uporabnika ali prejemnika v tretji državi, ki zajema eno ali več vrst blaga z dvojno rabo.


Globalno izvozno dovoljenje je namenjeno enemu izvozniku za neko vrsto ali kategorijo blaga z dvojno rabo, ki lahko velja za izvoz enemu ali več natančno določenim končnim uporabnikom in/ali v eni ali več natančno določenih tretjih državah.


Zahtevek za pridobitev individualnega  izvoznega dovoljenja se zato lahko poda  le  na obrazcu za individualni izvoz  za eno blago z dvojno rabo, ali v primeru več vrst blaga dopolnjen z obrazcem za dodatno blago z dvojno rabo.


Zahtevek za pridobitev globalnega izvoznega dovoljenja se lahko poda na  obrazcu za individualni izvoz, dopolnjenem z obrazcem za dodatno blago z dvojno rabo, kateremu pa je lahko priložen tudi obrazec za dodatne prejemnike in končne uporabnike blaga z dvojno rabo.


Zahtevek za pridobitev dovoljenja za posredniške storitve za blago z dvojno rabo se poda naobrazcu za posredniške storitve.


Vloga za pridobitev  dovoljenja mora vsebovati:
1. zahtevek za izdajo dovoljenja za izvoz/prenos oz. za posredniške storitve
2. potrdilo o končni uporabi blaga/tehnologije z dvojno rabo
3. tehnično dokumentacijo o blagu z dvojno rabo
V zahtevku za pridobitev dovoljenja za zagotavljanje tehnične pomoči pa mora vlagatelj navesti opis tehnične pomoči, trajanje in končnega prejemnika, vključno z opisom blaga, tarifno številko in oznako blaga z dvojno rabo iz Priloge 1 (Uredba 428/2009), na katero se tehnična pomoč nanaša.
 
Potrdila o končni uporabi blaga:

Obrazec potrdila je treba priložiti v izvirniku v slovenskem in angleškem jeziku. V primeru, da je izvirnik le v angleškem jeziku, ga lahko vlagatelj zahtevka prevede v slovenski jezik in prevod priloži zahtevku, pri čemer sam jamči za prevod.
1. potrdilo o končni uporabi blaga z dvojno rabo, ki ga izpolni končni uporabnik blaga - obvezno
2. potrdilo o končni uporabi blaga z dvojno rabo, ki ga izpolni prejemnik - v izjemnih primerih
3. potrdilo o končni uporabi tehnologije - v primeru izvoza tehnologije.
 
Upravna taksa

Za obravnavo zahtevka je potrebno plačati upravno takso. Upravna taksa se plača na račun Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo št. 01100-1000315637 v višini 22,60 EUR. Namen plačila navedite: izdaja dovoljenja za blago z dvojno rabo podjetju (naziv podjetja), nova sklicna številka je: 11 21300-7111002.  
 
Obveznosti prejemnika dovoljenja

1. Na podlagi izdanega individualnega dovoljenja mora izvoznik, posrednik oz. oseba, ki zagotavlja tehnično pomoč v 15 dneh po vsakem tudi delno opravljenem poslu poročati ministrstvu o izvedbi posla na določenih obrazcih:
Poročilo o opravljenem izvozu blaga z dvojno rabo

Obrazec za dodatno blago k poročilu o opravljenem poslu za blago z dvojno rabo

Poročilo o opravljenih posredniških storitvah za blago z dvojno rabo

Poročilo o zagotavljanju tehnične pomoči za blago z dvojno rabo


2. Imetnik globalnega izvoznega dovoljenja poroča ministrstvu o opravljenih izvozih dvakrat letno in sicer do 15. julija ter do 15. januarja na določenem obrazcu:
Poročilo o opravljenem izvozu blaga z dvojno rabo na podlagi globalnega izvoznega dovoljenja

 

3. Izvoznik, ki uporablja splošno izvozno dovoljenje Skupnosti, mora najpozneje v 30 dneh po prvem izvozu o tem poročati ministrstvu. Sicer pa poroča o opravljenem poslu poročati dvakrat letno in sicer do 15. julija ter do 15. januarja na določenem obrazcu:
Poročilo o prvi uporabi in opravljenem izvozu blaga z dvojno rabo na podlagi splošnega izvoznega dovoljenja Unije.


Izkoriščeno dovoljenje imetnik vrne ministrstvu v 15 dneh po opravljenem poslu oz. najkasneje v 15 dneh po preteku roka veljavnosti.

 

Za izvoz blaga, ki je na Seznamu blaga z dvojno rabo mora pravna ali fizična oseba, ki želi blago izvoziti/prenesti/posredovati ali nuditi tehnično pomoč vložiti na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana zahtevek za izdajo dovoljenja na predpisanih obrazcih.