Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NADZOR NAD BLAGOM IN TEHNOLOGIJAMI Z DVOJNO RABO

Slovenija si prizadeva za pospeševanje odgovorne trgovine z blagom z dvojno rabo, ki bo z ustreznim sistemom nadzora podpirala nacionalno in globalno varnost ter omogočala konkurenčnost trgovanja na tem področju.

 

Blago z dvojno rabo predstavlja blago, programsko opremo in tehnologijo z dvojno rabo, ki se lahko uporablja v civilne in tudi v vojaške namene. Blago z dvojno rabo ni vojaško blago ali obrambni proizvod  in je praviloma tudi namenjeno v namene civilne uporabe, zaradi svojih lastnosti ali tehničnih karakteristik pa se lahko uporabi tudi v vojaške namene in lahko pri občutljivih končnih uporabnikih predstavlja varnostno tveganje, zato je nad njim vzpostavljen nadzor. Nadzira se primarno pri izvozu iz EU, delno tudi pri prenosu znotraj EU, pri posredovanju takega blaga med dvema tretjima državama, nudenju tehnične pomoči v zvezi z njim ter pri  tranzitu blaga z dvojno rabo skozi EU.
 
Zakonodaja

 

Slovenija je kot članica EU zavezana k izvajanju zakonodaje Evropske Unije. Dne 27.8.2009 je stopila v veljavo Uredba Sveta (ES) št. 428/2009 o vzpostavitvi režima Skupnosti za nadzor izvoza, prenosa, posredništva in tranzita blaga z dvojno rabo (sprejeta 5.5.2009 in objavljena v Uradnem listu EU L 134 dne 29.5.2009, v nadaljnjem besedilu: Uredba 428/2009/ES).


Uredba je bila že vsebinsko spremenjena  zato prilagamo konsolidirano verzijo členov Uredba 428/2009/ES.
Seznam blaga z dvojno rabo v Prilogah Uredbe 428/2009/ES se posodablja na podlagi sprememb seznamov nadzorovanega blaga v  navedenih mednarodnih izvoznih režimih. 
 
14. decembra 2018 je bila v uradnem listu Evropske unije L 319  objavljena  Delegirana uredba Komisije (EU) 2018/1922 z dne 10. oktobra 2018  o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 428/2009 o vzpostavitvi režima Skupnosti za nadzor izvoza, prenosa, posredovanja in tranzita blaga z dvojno rabo (v nadaljevanju Uredba 1922/2018/EU). Uredba 1922/2018/EU je stopila v veljavo naslednji dan. Delegirana uredba spreminja EU seznam blaga z dvojno rabo, ki se nahaja v Prilogi I, Prilogah IIa- IIg in Prilogi IV Uredbe 428/2009/ES.

 

 

Seznam blaga z dvojno rabo, ki je Priloga I Uredbe Sveta 428/2009/ES, je konsolidirana kompilacija seznamov blaga z dvojno rabo, ki ga nadzorujejo mednarodni izvozni režimi: 

 

EU pa je sprejela tudi Skupni ukrep Sveta za nadzor tehnične pomoči v zvezi z nekaterimi vrstami vojaške uporabe (2000/401/SVZP), s katerim podaja nadzor nad tehnično pomočjo.
 
Z namenom ustrezne implementacije Uredbe 428/2009/ES, Skupnega ukrepa Sveta 2000/401/SVZP ter nacionalne ureditve sistema sta bila sprejeta: 

 

Dovoljenje
 
V skladu z Uredbo Sveta 428/2009/ES in Zakonom o nadzoru izvoza blaga z dvojno rabo mora vsaka fizična ali pravna oseba s sedežem v Sloveniji pridobiti predhodno dovoljenje, če želi izvoziti blago z dvojno rabo iz Priloge I, ali prenesti blago z dvojno rabo iz Priloge IV uredbe 428/2009/ES znotraj EU. Prav tako mora oseba pridobiti predhodno dovoljenje za posredovanje blaga z dvojno rabo iz Priloge I med dvema tretjima državama, kadar so za to izpolnjeni določeni pogoji.  Tudi  za zagotavljanje tehnične pomoči, katere namen je določen v 3. a členu  navedenega zakona  mora pridobiti dovoljenje. Dovoljenje je prav tako potrebno za izvoz blaga z dvojno rabo, ki ni našteto v Prilogi I, če so izpolnjeni določeni pogoji (t.i. »catch all« klavzula), skladno s 4. členom uredbe. 
 
Uredba 428/2009/ES uvaja štiri tipe izvoznih dovoljenj: individualno, globalno, nacionalno splošno izvozno dovoljenje in splošno izvozno dovoljenje Unije.
Slovenija nima nacionalnega splošnega izvoznega dovoljenja, izdaja pa individualno in pod določenimi pogoji tudi globalno dovoljenje. Splošno izvozno dovoljenje Unije lahko uporabi vsak izvoznik s sedežem v Sloveniji pri čemer mora izpolnjevati pogoje podane v določenem dovoljenju in relevantne določbe EU in nacionalne zakonodaje,

Splošnih izvoznih dovoljenj Unije je šest:

EU001 - izvoz v Avstralijo, Kanado, Japonsko, Novo Zelandijo, Norveško, Švico (vključno z Lihtenštajnom) in Združene države Amerike;

EU002 - izvoz določenega blaga z dvojno rabo v nekatere države;

EU003 - izvoz po popravilu / zamenjavi;

EU004 - začasni izvoz za razstave ali sejme;

EU005 – telekomunikacije;

EU006 – kemikalije.
 
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je pristojni organ za izdajo individualnih dovoljenj in globalnega izvoznega dovoljenja. 


Zahtevek za izdajo dovoljenja (individualno oz. globalno dovoljenje za izvoz, individualno dovoljenje za posredovanje, individualno dovoljenje  za tehnično pomoč) se vloži pri Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo). 
 
 
Mednarodno uvozno potrdilo za blago z dvojno rabo (International Import Certificate) 
 
Ministrstvo  v skladu z dobrimi praksami v mednarodnih izvoznih režimih  omogoča tudi izdajo Mednarodnega uvoznega potrdila. Z mednarodnim uvoznim potrdilom se potrjuje, da se je uvoznik zavezal, da bo uvozil navedeno blago v Republiko Slovenijo, oziroma, da ga ne bo preusmeril, oziroma, ponovno izvozil drugam brez dovoljenja pristojnega organa Republike Slovenije. 


Zahtevek za izdajo mednarodnega uvoznega potrdila se vloži pri Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo.


Potrdilo o dostavi blaga z dvojno rabo (Delivery Verification Certificate) 
 
Ministrstvo v skladu  z dobrimi praksami v mednarodnih izvoznih režimih izdaja tudi potrdilo o dostavi blaga. Kadar se po uvozu blaga z dvojno rabo s strani države, ki je izdala dovoljenje za izvoz, zahteva potrdilo o tem, da je bilo blago dostavljeno končnemu uporabniku v Sloveniji, lahko ministrstvo izda tako potrdilo na podlagi potrdilne preveritve s strani carinskih organov. 

 

Zahtevek  za potrdilo o dostavi blaga vloži končni uporabnik po opravljenem uvozu blaga z dvojno rabo (Zahtevek za izdajo potrdila o dostavi blaga). 
 
Spremenjeni seznami v okviru mednarodnih izvoznih režimov 
 
Mednarodni izvozni režimi vsako leto spreminjajo sezname nadziranega blaga. EU te sezname zbira in konsolidira v spremembo seznama blaga, ki je za države članice obvezujoča in se izkazuje kot sprememba Priloge I Uredbe 428/2009/ES o vzpostavitvi režima Skupnosti za nadzor izvoza, prenosa, posredništva in tranzita blaga z dvojno rabo. Dokler blago in tehnologija z dvojno rabo iz sprememb na seznamih mednarodnih izvoznih režimov ni v celoti preneseno in sprejeto v zakonodajo EU (Uredbo Sveta št. 249/2009) se smatra, da spada pod člen 4 Uredbe Sveta 428/2009, pod t.i. catch-all klavzulo. 
 
Spremenjen seznam nadziranega blaga v okviru mednarodnega izvoznega režima Wassenaarska ureditev za 2018
 
Wassenaarska ureditev (WA) je na plenarnem zasedanju decembra 2018 potrdila spremenjen seznam nadziranega blaga z dvojno rabo. V nadaljevanju podajamo povezavo na spremembe in seznam iz Wassenaarske ureditve, ki veljajo od decembra 2018.

Ker imajo režimi drugačno označevanje nadziranega blaga, podajamo za lažje razumevanje naslednjo razlago:
 
EU v seznamu blaga sestavlja in konsolidira sezname iz štirih mednarodnih izvoznih režimov. 
Za primerjavo oznak EU in WA za blago z dvojno rabo podajamo naslednji primer:
 
Oznaka blaga iz WA 2.B.6.a

Oznaka blaga iz EU 2B006.a
 
Pri EU oznaki tretji znak (v tem primeru 0) indikator, da blago izhaja iz WA režima. Oznaka 1 pomeni, da se blago z dvojno rabo uvršča pod MTCR, oznaka 2 pomeni uvrščanje pod NSG ter oznaka 3 uvrščanje pod AG.
 
Seznam vojaškega blaga in opreme, na katerega  se sklicuje Priloga I Uredbe 428/2009/ES
 
Pri uvrščanju blaga, programske opreme in tehnologije v seznam blaga z dvojno rabo v Prilogi I Uredbe 428/2009/ES lahko pri nekaterih točkah najdete tudi opombo "GLEJ TUDI NADZOR VOJAŠKEGA BLAGA". Informacije o vojaškem blagu in obrambnih proizvodih dobite pri Ministrstvu za obrambo.