Skoči na vsebino

NADZOR NAD BLAGOM IN TEHNOLOGIJAMI Z DVOJNO RABO

Slovenija si prizadeva za pospeševanje odgovorne trgovine z blagom z dvojno rabo, ki bo z ustreznim sistemom nadzora  promovirala globalno varnost in omogočala konkurenčnost trgovanja.


Blago z dvojno rabo predstavlja blago, programsko opremo in tehnologijo z dvojno rabo, ki se lahko uporablja v civilne in tudi v vojaške namene. Blago z dvojno rabo ni vojaško blago in je praviloma tudi namenjeno v namene civilne uporabe, zaradi svojih lastnosti ali tehničnih karakteristik pa se lahko uporabi tudi v vojaške namene, zato je nad njim vzpostavljen nadzor. Nadzira se primarno pri izvozu iz EU, delno tudi pri prenosu znotraj EU, pri posredovanju takega blaga med dvema tretjima državama, nudenju tehnične pomoči v zvezi z njim ter pri  tranzitu blaga z dvojno rabo skozi EU.

 

EU je vzpostavila režim nadzora izvoza blaga z dvojno  rabo že v osemdesetih letih  in ga od takrat neprestano posodablja. Zaradi svoje vpetosti na dve pomembni področji: trgovino in varnost, se dosje vodi pod Trgovinsko politiko uresničuje pa tako ekonomske kot varnostne cilje. EU pripisuje  nadzoru izvoza velik pomen. Evropska komisija je v letu 2011 pripravila tudi Zeleno knjigo: Sistem Evropske unije za nadzor izvoza blaga z dvojno rabo: zagotavljanje varnosti in konkurenčnosti v spreminjajočem se svetu, na podlagi odzivov držav članic in študije učinka pa pripravlja tudi dodatna izboljšanja in načrtuje skorajšnjo prenovo režima.

 

Slovenija je kot članica EU zavezana k izvajanju zakonodaje Evropske Unije. Dne 27.8.2009 je stopila v veljavo Uredba Sveta (ES) št. 428/2009 o vzpostavitvi režima Skupnosti za nadzor izvoza, prenosa, posredništva in tranzita blaga z dvojno rabo (sprejeta 5.5.2009 in objavljena v Uradnem listu EU L 134 dne 29.5.2009, v nadaljnjem besedilu: Uredba 428/2009/ES). Uredba je bila že vsebinsko spremenjena z uredbo št. 1232/20117EU, objavljeno v Uradnem listu EU, L 326, dne 8.12.2011). 

Seznam blaga z dvojno rabo v Prilogi I Uredbe 428/2009/ES se posodablja na podlagi sprememb seznamov nadzorovanega blaga v  navedenih mednarodnih izvoznih režimih.

 

Časovni razmik uskladitve sprememb seznama v Prilogi I Uredbe 428/2009/ES se je bistveno zmanjšal z uvedbo Uredbe 559/2014/EU, ki je prenesla pristojnost prenove seznama na Evropsko komisijo.

 

15. novembra 2016 je bila v uradnem listu Evropske unije L 307  objavljena Delegirana uredba Komisije (EU) 2016/1969 z dne 12. septembra 2016  o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 428/2009 o vzpostavitvi režima Skupnosti za nadzor izvoza, prenosa, posredovanja in tranzita blaga z dvojno rabo (v nadaljevanju Uredba 1969/2016/EU). Uredba 1969/2016/EU je stopila v veljavo naslednji dan. Delegirana uredba spreminja EU seznam blaga z dvojno rabo, ki se nahaja v Prilogi I  Uredbe 428/2009/ES in upošteva sezname nadziranega blaga, programske opreme in tehnologije, ki so bili do konca leta 2015 spremenjeni v okviru mednarodnih izvoznih režimov Wassenaarska ureditev, Avstralska skupina, Skupina jedrskih dobaviteljic in Režim kontrole raketne tehnologije ter Konvencije o kemičnem orožju.  


Zaradi sprememb seznama nadziranega blaga z dvojno rabo iz Priloge I so potrebne tudi spremembe Prilog IIa do IIg, ki določajo splošna izvozna dovoljenja Unije za posamezno blago z dvojno rabo ter Priloge IV, ki velja za blago z dvojno rabo, ki je nadzorovano tudi pri prenosu znotraj EU.

 

S pomočjo delegirane uredbe se omogoča hitrejši postopek spreminjanja seznama blaga z dvojno rabo na ravni EU in manjši razkorak med nadzorom v mednarodnih izvoznih režimih.
 
Seznam blaga z dvojno rabo, ki je Priloga I Uredbe Sveta 428/2009/ES, je konsolidirana kompilacija seznamov blaga z dvojno rabo, ki ga nadzorujejo mednarodni izvozni režimi:

EU pa je sprejela tudi Skupni ukrep Sveta za nadzor tehnične pomoči v zvezi z nekaterimi vrstami vojaške uporabe (2000/401/SVZP) s katerim podaja nadzor nad tehnično pomočjo.

 

Z namenom ustrezne implementacije Uredbe 428/2009/ES, Skupnega ukrepa Sveta 2000/401/SVZP ter nacionalne ureditve sistema sta bila sprejeta:

Kdaj je potrebno dovoljenje?

 

V skladu z Uredbo Sveta 428/2009/ES in Zakonom o nadzoru izvoza blaga z dvojno rabo mora vsaka fizična ali pravna oseba s sedežem v Sloveniji pridobiti predhodno dovoljenje, če želi izvoziti blago z dvojno rabo iz Priloge I (str. 3-226 v Uredbi 1969/2016/EU), ali prenesti blago z dvojno rabo iz Priloge IV (str. 244-251 v Uredbi 1969/2016/EU) uredbe 428/2009/ES znotraj EU. Prav tako mora oseba pridobiti predhodno dovoljenje za posredovanje blaga z dvojno rabo iz Priloge I med dvema tretjima državama, kadar so za to izpolnjeni določeni pogoji.  Tudi  za zagotavljanje tehnične pomoči, katere namen je določen v 3. a členu  navedenega zakona  mora pridobiti dovoljenje. Dovoljenje je prav tako potrebno za izvoz blaga z dvojno rabo, ki ni našteto v Prilogi I, če so izpolnjeni določeni pogoji (t.i. »catch all« klavzula), skladno s 4. členom uredbe.

 

Uredba 428/2009/ES uvaja štiri tipe izvoznih dovoljenj: individualno, globalno, nacionalno splošno izvozno dovoljenje in splošno izvozno dovoljenje Unije.

Slovenija nima nacionalnega splošnega izvoznega dovoljenja, izdaja pa individualno in pod določenimi pogoji tudi globalno dovoljenja. Splošno izvozno dovoljenje Unije lahko uporabi vsak izvoznik s sedežem v Sloveniji pri čemer mora izpolnjevati pogoje podane v dovoljenju in relevantne določbe EU in nacionalne zakonodaje,


S spremembo Uredbe 428/2009 je EU razširila nabor splošnih  izvoznih dovoljenj, ki dovoljujejo izvoz določenega blaga z dvojno rabo iz Priloge I v določene namembne države. Sprememba je uvedena z Uredbo 1232/2011/EU, ki  je stopila  v veljavo 7. januarja 2012. Izvozniki, ki bodo uporabili ta dovoljenja, morajo izpolnjevati pogoje, ki so pri vsakem od splošnih izvoznih dovoljenj navedeni v delu 3.

Skupaj z obstoječim  splošnim izvoznim dovoljenjem EU001 iz osnovne Uredbe 428/2009/ES, je zdaj na voljo šest:
EU001 - izvoz v Avstralijo, Kanado, Japonsko, Novo Zelandijo, Norveško, Švico (vključno z Lihtenštajnom) in Združene države Amerike


EU002 - izvoz določenega blaga z dvojno rabo v nekatere države
EU003 - izvoz po popravilu / zamenjavi
EU004 - začasni izvoz za razstave ali sejme
EU005 – telekomunikacije
EU006 – kemikalije

 

Zaradi spremembe seznama blaga z dvojno rabo v Prilogi I se spreminjajo tudi Priloge IIa do IIg, ki določajo splošna izvozna dovoljenja Unije (str. 227-243 v Uredbi 1969/2016/EU). 
 

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je pristojni organ za izdajo individualnih dovoljenj in globalnega izvoznega dovoljenja. Splošna izvozna dovoljenja Unije pa so dana že z uredbo EU, izvozniki, ki bodo uporabili ta dovoljenja, morajo izpolnjevati pogoje, ki so v vsakem od splošnih izvoznih dovoljenj navedeni v delu 3.

 

Zahtevek za izdajo dovoljenja (individualno oz. globalno dovoljenje za izvoz, individualno dovoljenje za posredovanje, individualno dovoljenje  za tehnično pomoč)se vloži pri Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo.

 

 

Mednarodno uvozno potrdilo za blago z dvojno rabo(International Import Certificate)

 

Ministrstvo  v skladu z dobrimi praksami v mednarodnih izvoznih režimih  omogoča tudi izdajo Mednarodnega uvoznega potrdila.
Z mednarodnim uvoznim potrdilom se potrjuje, da se je uvoznik zavezal, da bo uvozil navedeno blago v Republiko Slovenijo, oziroma, da ga ne bo preusmeril, oziroma, ponovno izvozil drugam brez dovoljenja pristojnega organa Republike Slovenije. Zahtevek za izdajo mednarodnega uvoznega potrdila se vloži pri Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo.

Potrdilo o dostavi blaga z dvojno rabo (Delivery Verification Certificate)

 

Ministrstvo v skladu  z dobrimi praksami v mednarodnih izvoznih režimih izdaja tudi potrdilo o dostavi blaga. Kadar se po uvozu blaga z dvojno rabo s strani države, ki je izdala dovoljenje za izvoz zahteva potrdilo o tem, da je bilo blago dostavljeno končnemu uporabniku v Sloveniji, lahko Ministrstvo za gospodarstvo izda tako potrdilo na podlagi potrdilne preveritve s strani carinskih organov. Zahtevo za potrdilo o dostavi blaga vloži končni uporabnik po opravljenem uvozu blaga z dvojno rabo (Zahtevek za izdajo potrdila o dostavi blaga).

 

Spremenjeni seznami v okviru mednarodnih izvoznih režimov

 

Mednarodni izvozni režimi vsako leto spreminjajo sezname nadziranega blaga. EU te sezname zbira in konsolidira v spremembo seznama blaga, ki je za države članice obvezujoča in se izkazuje kot sprememba Priloge I Uredbe 428/2009/ES o vzpostavitvi režima Skupnosti za nadzor izvoza, prenosa, posredništva in tranzita blaga z dvojno rabo. Dokler blago in tehnologija z dvojno rabo iz sprememb na seznamih mednarodnih izvoznih režimov ni v celoti preneseno in sprejeto v zakonodajo EU (Uredbo Sveta št. 249/2009) se smatra, da spada pod člen 4 Uredbe Sveta 428/2009, pod t.i. catch-all klavzulo.

 

Spremenjen seznam nadziranega blaga v okviru mednarodnega izvoznega režima Wassenaarska ureditev za 2016

 

Wassenaarska ureditev (WA) je na plenarnem zasedanju decembra 2016 potrdila spremenjen seznam nadziranega blaga z dvojno rabo. V nadaljevanju podajamo povezavo na spremembe in seznam iz Wassenaarske ureditve, ki veljajo od decembra 2016.

Ker imajo režimi drugačno označevanje nadziranega blaga, podajamo za lažje razumevanje naslednjo razlago:

 

EU v seznamu blaga kompilira sezname iz štirih mednarodnih izvoznih režimov. Za primerjavo oznak EU in WA za blago z dvojno rabo podajamo naslednji primer:

 

Oznaka blaga iz WA 2.B.6.a
Oznaka blaga iz EU 2B006.a

 

Pri EU oznaki tretji znak (v tem primeru 0) indikator, da blago izhaja iz WA režima.

 

Seznam vojaškega blaga in opreme, na katerega  se sklicuje Priloga I Uredbe 428/2009/ES

 

Pri uvrščanju blaga, programske opreme in tehnologije v seznam blaga z dvojno rabo v Prilogi I Uredbe 428/2009/ES (posodobljene z Uredbo 388/2012/EU) lahko pri nekaterih točkah najdete tudi opombo "GLEJ TUDI NADZOR VOJAŠKEGA BLAGA". Da ne bo potrebno iskati na straneh Ministrstva za obrambo, lahko Skupni seznam vojaškega blaga EU najdete na tej povezavi, povezava na posodobljeno direktivo v zvezi s seznamom obrambnih proizvodov pa vam je na voljo tu.