Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

MEDNARODNO RAZVOJNO SODELOVANJE

 

Sodelovanje z Organizacijo združenih narodov za industrijski razvoj (UNIDO) in Centrom za mednarodno sodelovanje in razvoj (CMSR)

 • Splošno o sodelovanju Republike Slovenije z UNIDO

UNIDO je organizacija Združenih narodov za industrijski razvoj s sedežem na Dunaju v Avstriji. Republika Slovenija sodeluje z UNIDO v okviru Mednarodne razvojne pomoči (v nadalejvanju MRP).

 

Republika Slovenija je glede na stopnjo gospodarskega razvoja od leta 2004 država donatorica uradne razvojne pomoči. Junija 2006 je bil sprejet Zakon o mednarodnem razvojnem sodelovanju Republike Slovenije (ZMRS, Ur. l. RS, št. 70/06), ki opredeljuje cilje in način dolgoročnega načrtovanja, financiranja ter izvajanja mednarodnega razvojnega sodelovanja Slovenije (MRS). Obveznosti Slovenije na področju MRS so opredeljene tudi s članstvom v Evropski uniji.

 

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT) vrši politiko MRS na način financiranja mednarodnih razvojnih projektov, ki se izvajajo preko UNIDO, skladno z ratificirano mednarodno pogodbo z UNIDO, in skladno z zakonodajo in sprejetimi kriteriji pri dajanju mednarodne pomoči.

 

Pravne podlage za določitev obsega, vsebine in načina izvedbe programa MRS RS so:

Delovanje MGRT temelji na ciljih, opredeljenih v Deklaraciji o zunanji politiki Republike Slovenije, vrednotah in razvojnih usmeritvah slovenske družbe, opredeljenih v Strategiji razvoja Slovenije 2030, ter razvojnih ciljih mednarodne skupnosti, kot so med drugim opredeljeni v Agendi Združenih narodov za trajnostni razvoj do leta 2030 (Agenda 2030) in Novem evropskem soglasju o razvoju iz junija 2017.

 

Temelji na Strategiji mednarodnega razvojnega sodelovanja in humanitarne pomoči Republike Slovenije do leta 2030, ki opredeljuje cilje in strateške usmeritve, operacionalizira določila iz Resolucije in predvidi konkretne ukrepe za skladno in učinkovito delovanje. Oblikuje tudi okvir za širitev in razvoj področja v skladu z mednarodno zavezo Slovenije, da si bo prizadevala povečati delež bruto nacionalnega dohodka za uradno razvojno pomoč na 0,33 odstotka do leta 2030. Hkrati Strategija temelji na predpostavki, da bo Slovenija to mednarodno zavezo tudi uresničevala, in v tej smeri opredeljuje vsebinske in organizacijske elemente mednarodnega razvojnega sodelovanja.

 

Slovenija ima skladno z mednarodno pogodbo z UNIDO in skladno z zakonodajo in sprejetimi kriteriji pri dajanju mednarodne finančne pomoči pravico do izbire ustreznih projektov preko UNIDO.

 • Kriteriji za dodeljevanje pomoči preko UNIDO-a in aktualni projekti

MGRT usmerja MRP preko UNIDO po več kriterijih, ki so skladni s sprejetimi usmeritvami in ki opredeljuje cilje, izhodišča, načela in načrtovanje MRS, geografske, vsebinsko-tematsko prednostne naloge, projekcijo obsega uradne razvojne pomoči in zagotavljanje sredstev zanje, ki jo je sprejela RS.

 

Med njimi sta pomembna naslednja dva kriterija:

 • jasno izražen interes tiste države, ki želi pridobiti MRP (torej država prejemnica/koristnica pomoči),
 • razvojno pomoč lahko prejemajo le tiste države, ki sodijo v geografska prednostna področja MRS RS: Zahodni Balkan (brez držav članic EU), evropsko sosedstvo ter podsaharska Afrika, s poudarkom na najmanj razvitih državah. 

Prednostno se obravnavajo projekti iz naslednjih sektorjev: avtomobilske industrije, lesno predelovalne industrije, področja turizma, izkoriščanja vodnih virov in projektov izgradnje vodne in druge infrastrukture, področja energetike (njihove učinkovite rabe) in področja zelenih (čistih) industrij / ekologije / okoljevarstva. V projektih in študijah MRP se spodbuja sodelovanje slovenskih podjetij z njihovo opremo, tehnologijo ali znanjem.

 

Seveda pa morajo biti ti predlogi projektov usklajen z UNIDO in njihovimi notranji predpisi (interesi za izvedbo projektov se z UNIDO usklajujejo preko MGRT).

 • Projekti MRS, ki trenutno tečejo preko UNIDO ali so v zaključni fazi (financirano v prejšnjih proračunskih obdobjih)
 1. Nacionalni program čiste proizvodnje v Bosni in Hercegovini – BiH, triletni projekt;
 2. Štiri-letni regionalni program sonaravne čiste proizvodnje za države regije Vzhodnega partnerstva: Armenije, Azerbajdžana, Belorusije, Gruzije, Moldaviji in Ukrajine;
 3. Zagotavljanja čiste pitne vode v Watamu-Mida Kenija, II del, triletni projekt;
 4. Krepitev sistema kakovosti tehnoloških in industrijskih proizvodov in storitev v BiH - Kompetenčni center za zagotavljanje kakovosti na področju CMM v Bosni in Hercegovini, triletni projekt;
 5. Razvoj vključujoče in sonaravne globalne dobaviteljske verige za predelavo paradižnikov v Egiptu, dvoletni projekt.

Vse zgoraj predstavljene projekte je odobrila Vlada Republike Slovenije. V večini teh projektov so sodelovala slovenska podjetja s svojim delom, opremo, tehnologijo ali znanjem.

 • Že zaključeni projekti MRS z UNIDO med letoma 2011 in 2018

Vse zgoraj predstavljene projekte je odobrila Vlada Republike Slovenije. V večini teh projektov so sodelovala slovenska podjetja s svojim delom, opremo, tehnologijo ali znanjem.

 1. Predstavitev in prenos okolju prijazne tehnologije za čiščenje vode v Watamu-Mida v Keniji, štiriletni projekt;
 2. Omogočanje vstopa v globalne dobaviteljske verige za proizvodna podjetja iz avtomobilske dobaviteljske industrije iz Ukrajine, štiriletni projekt;
 3. Omogočanje vstopa v globalne dobaviteljske verige za proizvodna podjetja iz avtomobilske dobaviteljske industrije iz Samarske regije, Rusija, triletni projekt;
 4. Organizacija in izvedba mednarodne konference na temo "Industrijski in tehnološki parki" v Republiki Sloveniji v mesecu aprilu 2014 - nadaljevanje konference iz Azerbajdžana 2012;
 5. Nacionalni program čiste proizvodnje - NPČP - Črna gora, triletni projekt;
 6. Projektna študija: “Usmerjanje porabe električne energije v Bosni in Hercegovini“, enoletni projekt;
 7. Povezovanje in spodbujanje sonaravnega razvoja grozda podjetij v sektorju turizma v Makedoniji s ciljem zmanjševanja revščine in spodbujanja vzdržljive gospodarske rasti, triletni projekt;
 8. Učinkovito ravnanje z viri, uvajanje čiste proizvodnje in spodbujanje "zelene industrije" v državah vzhodne in osrednje (centralne) Evrope, štiriletni projekt;
 9. Ekološko čiščenje jezera Modrac v Bosni in Hercegovini, triletni projekt;
 10. Ekološko čiščenja jezera Mojkovac, Črna Gora, štiriletni projekt;
 11. Ekološka sanacija področja "Port Milena" v okolici Ulcinja v Črni Gori, triletni projekt.

Pomembnejše sodelovanje Slovenije pri drugih aktivnostih UNIDO po letu 2014

 • MGRT je v sodelovanju z UNIDO dne 8. in 9. aprila 2014 v Ljubljani organiziralo drugo Regionalno konferenco o industrijskih in tehnoloških parkih. Na slovenski strani je pri organizaciji in programski pripravi sodeloval Tehnološki park d.o.o.  iz Ljubljane. Konferenco je odprl GD UNIDO g. Li Yong, ki je prišel na obisk v Slovenijo z dveh razlogov: na otvoritev konference in na uradni obisk v Slovenijo na povabilo ministra za gospodarski razvoj in tehnologijo. 
 • Mednarodna konferenca je bila namenjena pospeševanju vključujočega in trajnostnega lokalnega gospodarskega in industrijskega razvoja v jugovzhodni Evropi in Srednji Aziji. Cilj konference je bil, da se skozi način sodelovanja, izmenjave dobrih praks in predstavitvi uspešnih projektov pripomore k povečevanju produktivnost, odpiranju novih delovnih mest in ustvarjanju prihodkov, s čimer se prispeva k odpravljanju revščine in doseganju drugih razvojnih ciljev v tej regiji. 
 • Namen obiska ga. Li Yonga je bila krepitev gospodarskih in političnih odnosov med UNIDOM in Slovenijo. Ob obisku sta obe strani pregledali uresničevanje skupnih projektov, izmenjali stališča o aktualnih zadevah v zvezi z uresničevanjem zavez iz Limske deklaracije in iskali možnosti nadaljnjega poglobljenega sodelovanja na prioritetnih področjih obeh strani ter tudi o aktualnih mednarodnih političnih temah.
 • Sodelovanje Republike Slovenije na 17. generalni konferenci UNIDO na Dunaju od 27. novembra do 1. decembra 2017. Generalna konferenca je najvišji organ za sprejemanje odločitev o politikah organizacije, saj sprejema glavne usmeritve delovanja, program in proračun UNIDO. Osnovna tema Generalne konference je bila "Partnerstvo za uresničitev in doseganje ciljev vzdržnega gospodarskega razvoja". Govorniki, visoki predstavniki držav, so bolj kot kadarkoli do sedaj poudarjali za svet pomemben vključujoč in sonaraven gospodarski (industrijski) razvoj - VSIR. Le ta ima pomembno vlogo v "Agendi za trajnostni razvoj do leta 2030". To se najbolj kaže v doseganju cilja 9 VSIR "Izgradnja sodobne infrastrukture, spodbujanje vključujočega in sonaravnega gospodarskega (industrijskega) razvoja in spodbujanje inovativnosti".
 • MGRT je v sodelovanju z UNIDO in v partnerstvu z Evropsko unijo dne 8. maja 2018 v Ljubljani organiziralo mednarodno konferenco na temo krožnega gospodarstva v turizmu v JV Evropi (angl. Circular Economy in Tourism in SE Europe). Konferenco so odprli g. Hiroshi Kuniyoshi, namestnik generalnega direktorja UNIDO, g. Aleš Cantarutti, državni sekretar na MGRT in g. Zoran Stančič, vodja Centra EU v Ljubljani.  Konferenca se je osredotočila na inovacijske dejavnosti kot podpora tranziciji v krožno gospodarstvo na področju turizma v okviru Agende 2030 za sonaraven vzdržen razvoj. Na konferenci so mednarodni strokovnjaki predstavili najboljše modele in praktične izkušnje in partnerstva na področju razvoja turizma v širši regiji jugovzhodne Evrope. Sodelovali bodo vodilni strokovnjaki s tega področja z UNIDO, Evropske unije, vodilnih mednarodnih organizacij, univerz in uspešnih zasebnih podjetij.
 • V Keniji se končuje druga faza projekta "Zagotavljanje čiste pitne vode v Keniji, Afrika" kot nadaljevanje projekta UE/KEN/10/010, končanega v I. polovici leta 2014 (povezava na link:  www.youtube.com/watchv=T5bQT3oy7XA ). Projekt je namenjen iskanju in distribucije vode v podeželskem (ruralnem) delu Kenije (južna Kenija, severno od večjega mesta Mombase) s pomočjo najnovejše tehnologije. S tem projektom je omogočena dobava čiste in za pitje neoporečne vode lokalni skupnosti. Od tega izvira vode bi lahko imela korist tudi širša regija, saj to področje razvija ekološki turizem (Watamu tourism region). Projekt je izvajalo slovensko podjetje. Lokalna skupnost je z delom in storitvami slovenskega izvajalca zelo zadovoljna (navdušena!). Več o prvi fazi projketa na tej povezavi

 • Dne 8. septembra 2016 je bil v Molkovcu v Črni gori zaključen INIDO projekt »Ekološko čiščenje jezera Mojkovac, Črna Gora«, ki ga je v celoti financirala Republika Slovenija. Več o tem na tej povezavi.
 • V vasi Turija ob jezeru Modrac opri Tuzli v Bosni in Hercegovini je zaključen UNIDO  projekt »Ekološko čiščenje jezera Modrac«, ki ga je v celoti financirala Republika Slovenija. Video o predstavitvi projekta na tej povezavi.
 • Ob hotelu Ortrant ob morskem kanalu blizu Ulcinja v Črni Gori je zaključen UNIDO projekt »Ekološko čiščenje kanala Port Milena: ekoremediacijsko čistilno olje«, ki ga je v celoti financirala Republika Slovenija. PPT predstavitev projekta je na tej povezavi.
 • UNIDO je v sodelovanju z Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo in Gospodarsko zbornico Slovenijo v okviru projekta RECP – čista proizvodnja, organiziral bilateralno konferenco med slovenskimi in bosanskimi podjetji. Več o tem na tej povezavi.

Projekti MRS v sodelovanju Republike Slovenije s Centrom za mednarodno sodelovanje in razvoj – CMSR iz Ljubljane

 

V sodelovanju s CMSR je med letoma 2016 in 2018 in glede na podane usmeritve Republike Slovenije in interese slovenskih podjetij MGRT izvedlo 5 projektov mednarodnega razvojnega sodelovanja (vsi enoletni projekti): 

 1. projektna študija "Študije izvedljivosti za sisteme E-112 v Republiki Makedoniji";
 2. projektna študija "Metodologija za ocenjevanje infrastrukture kakovosti za male hidroelektrarne (MHE) in druge obnovljive vire energije v Bosni in Hercegovini"
 3. projektna študija "Metodologija za evalvacijo infrastrukture za zagotavljanje kvalitete (QI) za fotovoltaične obnovljive energijske tehnologije v Bosni in Hercegovini";
 4. projektna študija "Metodologija za evalvacijo infrastrukture za zagotavljanje kvalitete (QI) za vetrne obnovljive energijske tehnologije v Bosni in Hercegovini";
 5. projekt "Sistem zaščite delavcev z nadzorom kakovosti zraka v rudniku Kakanj v Bosni in Hercegovini".