Skoči na vsebino

MEDNARODNO RAZVOJNO SODELOVANJE

 

Sodelovanje z Organizacijo združenih narodov za industrijski razvoj (UNIDO)

 • Splošno o sodelovanju Republike Slovenije z UNIDO-m

UNIDO je organizacija Združenih narodov za industrijski razvoj s sedežem na Dunaju v Avstriji. Republika Slovenija sodeluje z UNIDOM v okviru Mednarodne razvojne pomoči (v nadalejvanju MRP).

 

Republika Slovenija je glede na stopnjo gospodarskega razvoja od leta 2004 država donatorica uradne razvojne pomoči. Junija 2006 je bil sprejet Zakon o mednarodnem razvojnem sodelovanju Republike Slovenije (ZMRS, Ur. l. RS, št. 70/06), ki opredeljuje cilje in način dolgoročnega načrtovanja, financiranja ter izvajanja mednarodnega razvojnega sodelovanja Slovenije (MRS). Obveznosti Slovenije na področju MRS so opredeljene tudi s članstvom v Evropski uniji.

 

Julija 2008 je bila v Državnem zboru Republike Slovenije sprejeta Resolucija o mednarodnem razvojnem sodelovanju Republike Slovenije za obdobje do leta 2015 (Ur. l. RS, št. 73/08). Resolucija definira geografske in tematske prioritete MRS RS v obdobju do leta 2015 ter opredeljuje mehanizme za izvajanje razvojnega sodelovanja. Med drugim določa, da bo država s povečevanjem obsega MRS zagotovila koncentracijo načrtovanja in porabe sredstev.

 

Obveznosti Slovenije na področju MRS so opredeljene tudi s članstvom v Evropski uniji. S ciljem uresničitve svojih mednarodnih zavez naj bi se povečal obseg uradne razvojne pomoči na 0,17 % bruto nacionalnega dohodka (BND) do leta 2010 in 0,33 % BND do leta 2015. Upoštevajoč dosedanjo rast sredstev, ki jih Slovenija namenja za uradno razvojno pomoč, bo doseganje teh ciljev zahtevalo sistematično in pospešeno delovanje, zlasti na področju bilateralnega MRS. Vzporedno s prizadevanji za naraščanje slovenske uradne razvojne pomoči je potrebno okrepiti njeno učinkovitost, kar prav tako zahteva poenotenje sistema MRS v Sloveniji. 

Slovenija ima skladno z mednarodno pogodbo z UNIDO-m in skladno z zakonodajo in sprejetimi kriteriji pri dajanju mednarodne finančne pomoči pravico do izbire ustreznih projektov preko UNIDO-a.

 • Kriteriji za dodeljevanje pomoči preko UNIDO-a in aktualni projekti

MGRT usmerja MRP preko UNIDO po več kriterijih, ki so skladni s sprejetimi usmeritvami, Resolucijo o mednarodnem razvojnem sodelovanju Republike Slovenije za obdobje do leta 2015 (Ur. l. RS, št. 73/08) in zakonodajo, ki jo je sprejela Slovenija. Med njimi sta pomembna naslednja dva kriterija:


- jasno izražen interes tiste države, ki želi pridobiti MRP (torej država koristnica pomoči),
- razvojno pomoč lahko prejemajo le tiste države, ki sodijo v geografska prednostna področja MRS: Zahodni Balkan (brez držav članic EU), Vzhodna Evropa, Kavkaz in Srednja Azija ter Afrika (brez Južnoafriške Republike).

 

Pomemben kriterij so tudi sektorji ali panoge, v katere se dodeljujejo sredstva MRS in so na prioritetni listi MGRT:


- projekti morajo biti iz naslednjih sektorjev: iz avtomobilske industrije, lesno predelovalne industrije, področja turizma, izkoriščanja vodnih virov in projektov izgradnje vodne in druge infrastrukture, področja energetike (njihove učinkovite rabe) in področja zelenih (čistih) industrij / ekologije / okoljevarstva.

 

Poleg teh treh kriterijev želimo, da so v projektih, ki jih v obliki donacij preko UNIDOa posreduje Slovenija, prisotna tudi slovenska podjetja, ki za take projekte izrazijo svoj interes in v njih na kakršen koli način sodelujejo s svojo udeležbo, opremo, tehnologijo ali znanjem. Seveda pa mora biti ta kriterij usklajen z UNIDOm in njihovimi notranji predpisi.

 • Projekti mednarodne razvojne pomoči, ki trenutno tečejo preko UNIDO (financirano v prejšnjih proračunskih obdobjih)

Vse spodaj predstavljene projekte je odobrila Vlada Republike Slovenije.

 1. Projektu za zagotavljanje čiste pitne vode v Keniji, Afrika – nadgradnja I faze UE/KEN/10/010, dvoletnega projekta (2010 – 2013), prva faza projekta je bil zaključen v mesecu avgustu 2013. Enoletni projekt (2015/2016) zagotavljanja čiste vode v Keniji - iskanja in distribucije vode v podeželskem (rurarnem) delu južne Kenije s pomočjo najnovejše tehnologije;
 2. Štiriletni projekt: Omogočanje vstopa v globalne dobaviteljske verige za proizvodna podjetja iz avtomobilske dobaviteljske industrije iz Ukrajine;
 3. Triletni projekt: Povezovanje in spodbujanje sonaravnega razvoja grozda podjetij v sektorju turizma v Makedoniji s ciljem zmanjševanja revščine in spodbujanja vzdržljive gospodarske rasti;
 4. Štiriletni projekt: Učinkovito ravnanje z viri, uvajanje čiste proizvodnje in spodbujanje "zelene industrije" v državah vzhodne in osrednje (centralne) Evrope;
 5. Triletni projekt: Nacionalni program čiste proizvodnje v Bosni in Hercegovini – BiH;
 6. Štiri-letni regionalni program sonaravne čiste proizvodnje za države regije Vzhodnega partnerstva: Armenije, Azerbajdžana, Belorusije, Gruzije, Moldaviji in Ukrajine;
 7. Enoletni projekt nacionalnega programa čiste proizvodnje v Črni gori, izveden iz prejšnjega projekta iz leta 2009, začetek v letu 2013, zaključen do sredine leta 2015;
 8. Triletni projekt: Ekološko čiščenje jezera Modrac v Bosni in Hercegovini;
 9. Dvoletni projekt: Ekološka sanacija področja "Port Milena" v okolici Ulcinja v Črni Gori;
 10. Štiriletni projekt: Ekološko čiščenja jezera Mojkovac, Črna Gora;
 11. Projektna študija: “Usmerjanje porabe električne energije v Bosni in Hercegovini“, enoletni projekt (2014), zaključen;
 12. Organizacija in izvedba mednarodne konference na temo "Industrijski in tehnološki parki" v Republiki Sloveniji v mesecu aprilu 2014 – nadaljevanje konference iz Azerbajdžana 2012;
 13. Dvoletni projekt: Krepitev sistema kakovosti tehnoloških in industrijskih proizvodov in storitev v Bosni in Hercegovini;
 • Sodelovanje MGRT pri aktivnostih UNIDO 

- Aktivno sodelovanje Republike Slovenije na Vienna Energy Forumu UNIDOa 2016 o učinkoviti rabi energije, ekoloških projektih in problematiki segrevanja okolja; (povezava na https://www.unido.org/en/news-centre/events/vienna-energy-forum-2015.html );
- Sodelovanje Republike Slovenije na šestnajsti Generalni konferenci Organizacije združenih narodov za industrijski razvoj - UNIDO, od  30. novembra do 4. decembra 2015 na Dunaju, v Avstriji.

 

Dne 8. septembra 2016 je bil v Mojkovcu v Črni gori zaključen UNIDO projekt "Ekološko čiščenja jezera Mojkovac, Črna Gora", ki ga je v celoti financirala Republika Slovenija (predaje ekoremediacijksega polja lokalni skupnosti). Video predstavitev projekta je na tej povezavi:

 

V vasi Turija ob jezeru Modrac pri Tuzli v Bosni in Hercegovini je zaključen UNIDO projekt "Ekološko čiščenje jezera Modrac", ki ga je v celoti financirala Republika Slovenija. Video o predstavitvi projekta je na tej povezavi.

 

Ob hotelu Ortrant ob morskem kanalu blizu Ulcinja v Črni gori je zaključen UNIDO projekt "Ekološko čiščenje kanala Port Milena: ekoremediacijsko čistilno polje", ki ga je v celoti financirala Republika Slovenija. PPP predstavitev projekta je na tej povezavi.

 

UNIDO je v sodelovanju z Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo in Gospodarsko zbornico Slovenije v okviru projekta RECP - čista proizvodnja organiziral bilateralno konferenca med slovenskimi in bosanskimi podjetji. Več o tem na tej povezavi.