Skoči na vsebino

POTROŠNIŠKO KREDITIRANJE

Dajalci kreditov, ki želijo opravljati storitve potrošniškega kreditiranja, morajo pred začetkom opravljanja storitev potrošniškega kreditiranja s strani Ministrstva pridobiti dovoljenje za opravljanje teh storitev. Dovoljenja ne potrebujejo banke in hranilnice, ki pridobijo dovoljenje za opravljanje bančnih storitev po zakonu, ki ureja bančništvo, javni stanovanjski skladi, dajalci kreditov, ki dajejo kredite le svojim zaposlenim in neprofitne organizacije, ki dajejo kredite le za socialne in izobraževalne namene, pod pogojem, da gre za kredite, za katere se ta zakon ne uporablja.

 

Vloga za izdajo ali podaljšanje dovoljenja za opravljanje storitev potrošniškega kreditiranja mora vsebovati naslednje podatke:

 • firmo, sedež in matično številko pravne osebe ali ime, naslov in matično številko samostojnega podjetnika posameznika,
 • ime in priimek odgovorne osebe in obseg pooblastil,
 • točen naslov kraja oziroma krajev, kjer se sklepajo kreditne pogodbe ali druge storitve potrošniškega kreditiranja, opis poslovnih prostorov s tlorisno skico in dokazilo o pravici o razpolaganju s prostori,
 • skupno število zaposlenih,
 • število delavcev, zaposlenih po pogodbi o zaposlitvi, ki bodo opravljali storitve potrošniškega kreditiranja,
 • dokazila o izobrazbi in delovnih izkušnjah odgovorne osebe in delavcev, ki bodo opravljali storitve potrošniškega kreditiranja,
 • dokazilo o zagotavljanju sistema varstva osebnih podatkov v skladu s predpisi o varstvu osebnih podatkov,
 • dokazilo o zagotavljanju ustrezne informacijske podpore s podatki o strojni in programski opremi,
 • opis vodenja evidenc o kreditih,
 • opis organizacije poslovnega procesa in sistema odločanja (npr. organigram)
 • splošne pogoje in druge akte, če obstajajo, na podlagi katerih se izvaja dejavnost potrošniškega kreditiranja,
 • vrste predvidenih potrošniških kreditov,
 • vzorce kreditnih pogodb v skladu z zakonom, ki ureja potrošniške kredite.

Poleg zgoraj navedenih podatkov in dokumentacije je za izdajo ali podaljšanje dovoljenja potrebno izpolnjevati tudi kadrovske in izobrazbene pogoje ter prostorske, tehnične in organizacijske pogoje, ki so določeni v 2., 3. in 4. členu Pravilnika o pogojih za opravljanje storitev potrošniškega kreditiranja.