Skoči na vsebino

SEKTOR ZA VARSTVO POTROŠNIKOV IN KONKURENCE

 

V sektorju se opravljajo naslednje strokovne, izvršilne in razvojne upravne naloge:   

 

 

1. PODROČJE VARSTVA POTROŠNIKOV

 

 
Sektor opravlja na področju varstva potrošnikov naslednje ključne naloge:   

 • načrtuje, organizira, izvaja, spremlja in vrednoti politike varstva potrošnikov v Republiki Sloveniji;
 • sooblikuje evropsko potrošniško zakonodajo in politiko;
  zagotavlja strokovno in upravno sodelovanje v delovnih telesih Sveta Evropske unije in Evropske komisije;
 • opravlja naloge na normativnem področju, ki se nanašajo na prenos večine evropskih potrošniških direktiv in uredb v pravni red Republike Slovenije;
 • zagotavlja spremljanje in usklajevanje predpisov, ki jih pripravljajo druga ministrstva na področjih, povezanih z varstvom potrošnikov;
 • spodbuja razvoj in delovanje nevladnih potrošniških organizacij;
 • zagotavlja izvajanje javnih služb svetovanja, obveščanja in izobraževanja potrošnikov na podlagi javnih razpisov oz. podeljenih koncesij;
 • izdaja dovoljenja za opravljanje storitev potrošniškega kreditiranja  dajalcem kreditov iz nebančnega sektorja;
 • izvaja naloge povezovalnega organa na ravni države za izvajanje Uredbe 2006/2004/ES o sodelovanju med nacionalnimi organi, odgovornimi za izvrševanje zakonodaje o varstvu potrošnikov;
 • sodeluje v Odboru za politiko varstva potrošnikov pri Organizaciji za ekonomsko sodelovanje in razvoj (OECD).  

 

 

2.  PODROČJE VARSTVA KONKURENCE

 

Ključne naloge, ki se opravljajo na področju varstva konkurence:

 • sodelovanje pri oblikovanju strateških usmeritev na področju varstva konkurence;
 • oblikovanje in priprava predpisov s področja varstva konkurence;
  spremljanje izvajanja zakonodaje s področja varstva konkurence ter priprava strokovnih mnenj;
 • reševanje aktualnih vprašanj s predmetnega področja;
 • sodelovanje v delovnih in strokovnih skupinah Sveta in Komisije ter podajanje stališč pri pripravi aktov v okviru institucij Evropske Unije na predmetnem področju;
 • sodelovanje v delovnih skupinah Organizacije za ekonomsko sodelovanje in razvoj (OECD) ter podajanje stališč pri pripravi priporočil in aktov omenjene organizacije;
 • skrb za prenos zakonodaje Evropske Unije s predmetnega področja v nacionalni pravni red;
 • strokovno sodelovanje pri pripravi druge zakonodaje iz širšega sistemskega področja.

 

 

 

Več: