Skoči na vsebino

ZAKON O TEHNIČNIH ZAHTEVAH ZA PROIZVODE IN O UGOTAVLJANJU SKLADNOSTI

Mednarodna trgovina je tesno povezana s številnimi tehničnimi zahtevami za proizvode (v zadnjem času tudi za storitve) in  standardi predvsem z vidika zagotavljanja varnosti. Je pomemben del gospodarske politike, ki omogoča državam razvoj in napredek, kar je tesno povezano z gospodarsko rastjo, zaposlenostjo in stalnim razvojem.

Ob sprostitvi trgovinske izmenjave je bilo nujno zagotoviti tudi zaščito zdravja ljudi, živali in rastlin,  varnosti potrošnikov ter okolja. To se zagotavlja prek usklajenih standardov, tehničnih predpisov in postopkov za ugotavljanje skladnosti.

Zakon o tehničnih zahtevah za proizvode in o ugotavljanju skladnosti (ZTZPUS-1, Uradni list RS, št. 17/2011) je pravna podlaga za pravila, ki urejajo prost pretok t.i. tehničnih (neživilskih)  proizvodov. Zakon je predvsem pravna podlaga za prenos direktiv ES v slovenski pravni red v obliki tehničnih predpisov. Zakon tako ureja pogoje dajanja proizvodov na trg ali v uporabo,  tehnične zahteve za proizvode, postopke ugotavljanja skladnosti, zahteve in postopke določitve organov za ugotavljanje skladnosti in za izvajanje Uredbe (ES), št. 764/2008 ter Uredbe (ES), št. 765/2008 določa pristojne organe  za nadzor in kazenske določbe.

 

Zgodovina nastanka ZTZPUS-1:

Do 26. marca 2011 veljavni Zakon o tehničnih zahtevah za proizvode in o ugotavljanju skladnosti (ZTZPUS, Uradni list RS, št. 99/04-UPB-1)  je bil sprejet leta 1999 in dopolnjen dvakrat, leta 2000 in 2004. Zakon je nastal pet let pred vstopom RS v EU, ko je bilo pravno okolje bistveno drugačno od sedanjega. Najprej je v letu 2000 prišlo z dopolnitvijo zakona (dopolnil ga je Zakon o kmetijstvu) do izločitve področja živil. Z vstopom v EU in z celovito uveljavitvijo evropskega pravnega reda je bil leta 2004 zakon dopolnjen z podrobnejšimi določili, ki urejajo t.i. neharmonizirano področje.  Desetletne izkušnje z implementacijo zakona in pa sprejem t.i. »paketa za proizvode« (Uredbe 764/2008, Uredbe 765/2008 in Sklepa 768/2008) na ravni EU, so ministrstvo vodile v pripravo novega zakona. Poleg načela potrebnosti pravnega urejanja (upoštevanje sprememb zaradi spremembe pravnega okvira na evropskem nivoju),  so bila upoštevana še naslednja načela normativne dejavnosti:

 

Načelo poenostavitve: zakon poenostavlja postopek imenovanja organov za ugotavljanje skladnosti in s tem omogoča zainteresiranim krajši postopek pridobitve odločbe pristojnega ministrstva za opravljanje njihovih dejavnosti. Zmanjšane so administrativne ovire z decentralizacijo imenovanja organov za ugotavljanje skladnosti in odpravo soglasja drugega ministrstva v postopku.  Zaradi večje preglednosti je  prečiščen seznam predpisov, ki so bili sprejeti na podlagi Zakona o standardizaciji (Uradni list SFRJ, št. 37/88 in 23/91) in ki so se zaradi takratne potrebe po kontinuiteti uporabljali na podlagi prej veljavnega zakona, sedaj pa njihova uporaba ni več aktualna zaradi napredka v stanju tehnike.

 

Načelo določnosti: glede na izkušnje smo pripravili besedilo, ki je razumljivejše in bo odpravilo dosedanje nejasnosti v besedilu.

 

Načelo transparentnosti: zakon je bil sprejet po rednem postopku, v pripravo so bili od vsega začetka vključeni vsi zainteresirani deležniki (zbornice, predstavniki organov za ugotavljanje skladnosti, inšpektorati, predstavniki potrošniških organizacij),  kar je omogočilo usklajevanje z vsemi zainteresiranimi in upoštevanje njihovih odzivov v največji možni meri.