Skoči na vsebino

UREDBA (ES) 765/2008

Uredba (ES) št. 765/2008  Evropskega Parlamenta in Sveta z dne 9. julija 2008 o določitvi zahtev za akreditacijo in nadzor trga v zvezi s trženjem proizvodov ter razveljavitvi Uredbe (EGS) št. 339/93  je rezultat 20-letnih izkušenj na področju implementacije direktiv »novega pristopa«. Uredba določa pravila za delovanje akreditacijskih organov, organov za nadzor na trgu, izvajanje nadzora nad proizvodi, ki vstopajo na trg EU iz tretjih držav in pravila za označevanje proizvodov s CE oznako. Uredba velja od 1. januarja 2010.

Uredba (ES), št. 765/2008 je razdeljena na dva dela:

  • na področje, ki ureja pravila za organizacijo in delovanje akreditacije organov za ugotavljanje skladnosti, ki opravljajo dejavnosti ugotavljanja skladnosti in
  • na področje, ki zagotavlja okvir za nadzor trga proizvodov, z namenom zagotoviti, da ti proizvodi izpolnjujejo zahteve, ki zagotavljajo visoko stopnjo zaščite javnih interesov, kot so varovanje zdravja na splošno, varnost in zdravje pri delu, varstvo potrošnikov in okolja.

Akreditacija je postopek, s katerim se potrdi usposobljenost organov za ugotavljanje skladnosti za opravljanje določenih storitev, kot so: kalibracijski in preskusni laboratoriji in certifikacijski organi (za sisteme kakovosti, za proizvode, za storitve in za osebje).

S to uredbo se prvič na EU ravni predpisujejo pravila za delovanje akreditacijskih organov. Namen je okrepiti vlogo akreditacije v sistemu ugotavljanja skladnosti. Implementacija tega dela uredbe se nanaša v glavnem na prilagoditev postopkov za akreditiranje, kar je v pristojnosti Slovenske akreditacije (SA).

Domneva skladnosti za nacionalne akreditacijske organe: v skladu z 11. členom Uredbe (ES), št. 765/2008 se domneva, če nacionalni akreditacijski organi izpolnjujejo zahteve iz uredbe, če dokažejo skladnost z merili za nacionalne akreditacijske organe, ki so navedena v ustreznih harmoniziranih standardih.

Seznam harmoniziarnih standardov v skladu z 11. členom Uredbe (ES), št. 765/2008 najdete tukaj >>>. 

 

Nadzor na trgu je posebej pomembno področje, katerega urejanje je bilo do 1. januarja 2010  izključno v pristojnosti posamezne države članice. Izkušnje v preteklosti so pokazale, da je potrebno okrepiti učinkovitost nadzora in okrepiti sodelovanje organi, ki izvajajo nadzor na trgu v posameznih državah članicah.  Uredba se nanaša na proizvode, za katere obstaja zakonodaja Skupnosti (»harmonizirana zakonodaja«). Uredba se ne nanaša na sektorska področja, ki so podrobneje že urejena drugače (»lex specialis« na področjih, kot so: motorna vozila, medicinski pripomočki in  zdravila).

Posebej pomembno je izvajanje nadzora nad proizvodi, ki vstopajo v notranji trg iz tretjih držav. Za čim bolj tekoč pretok blaga iz tretjih držav uredba zagotavlja pravne podlage za sodelovanje vseh organov, ki izvajajo nadzor na mejah (carina) in na trgu (inšpektorati). Organi se morajo medsebojno obveščati in skladno ukrepati, če organi ugotovijo, da obstaja možnost pojave nevarnega proizvoda na trgu.

 

V skladu s petim odstavkom 18. člena Uredbe (ES) št. 765/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. julija 2008 o določitvi zahtev za akreditacijo in nadzor trga v zvezi s trženjem proizvodov ter razveljavitvi Uredbe (EGS) št. 339/93 (UL L 218, 13.8.2008) objavljamo sektorske programe nadzora nad proizvodi na trgu  za leto 2016. (English)