Skoči na vsebino

INSTRUMENTI ZA UREJANJE NEHARMONIZIRANEGA PODROČJA

Obveščanje držav članic – notifikacija v skladu z Direktivo 98/34 in Sporazumom WTO/TBT

 

Obveščanje držav članic EU in WTO o novih, neharmoniziranih tehničnih predpisih poteka v skladu z Uredbo o postopkih notificiranja na področju standardov, tehničnih predpisov in postopkov za ugotavljanje skladnosti (Uradni list RS, št. 19/14). 

 

Uredba določa način dela in sodelovanja pristojnih ministrstev ter Slovenskega inštituta za standardizacijo (SIST) pri izvajanju postopka notificiranja po pravilih EU (Direktiva 98/34/ES) in Sporazuma o tehničnih ovirah v trgovini (WTO/TBT in SPS), ki je del Marakeškega sporazuma o ustanovitvi Svetovne trgovinske organizacije. Kontaktna točka za administrativno podporo izvajanju notifikacij deluje v okviru Slovenskega inštituta za standardizacijo (SIST) za tehnične predpise in v okviru Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano za sanitarne in fitosanitarne ukrepe (SPS).

 

Postopek notificiranja v skladu z Direktivo 98/34 je bil vzpostavljen že leta 1983  z Direktivo Sveta 83/189/EGS, ki je bila leta 1998 posodobljena z Direktivo 98/34/ES ter spremenjena z Direktivo 98/48/ES, predvsem z namenom razširitve uporabe postopka notifikacije na področje storitev storitve informacijske družbe. Več o tem na spletni strani Komisije http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/tris/sl/about-the-9834/

 

Postopek notificiranja v skladu z Direktivo 98/34 omogoča preučitev nacionalnih, neharmoniziranih tehničnih predpisov, ki jih države članice nameravajo uvesti za proizvode (industrijske, kmetijske in ribiške) in storitve informacijske družbe, pred njihovim sprejetjem. Cilj je zagotoviti uskladitev teh besedil z zakonodajo EU in osnovnimi načeli notranjega trga, ki so zapisani v  34.-36.  členu Pogodbe o delovanju EU. V poenostavljeni obliki se uporablja tudi za države članice Evropskega združenja za prosto trgovino (EFTA), ki so podpisnice sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru (EGP), ter za Švico in Turčijo.

 

Vzporedno s postopkom notifikacije v skladu z Direktivo 98/34/ES (postopek notifikacije 98/34) več zakonskih aktov EU zahteva notifikacijo tehničnih predpisov in pravil o storitvah v informacijski družbi. Podrobnosti o drugih postopkih notifikacije in kako opraviti notifikacijo, ki sodi tudi v področje  drugih aktov EU na enem mestu najdete v "Vodilu EK za izvajanje notifikacij –vse na enem mestu". 

 

Večkrat se pripravljavcem neharmoniziranih predpisov postavlja vprašanje, ali je predpis potrebno notificirati v skladu s postopkom iz Direktive 98/34 ali ne. Za lažjo odločitev smo pripravili "Vodilo ali ukrep zahteva notifikacijo ali ne".