Skoči na vsebino

MEDNARODNI PROJEKTI

 

Slovenija je bila vključena v mednarodni projekt »VARNA IGRA NA OTROŠKEM IGRIŠČU«, v katerem je sodelovalo še sedem držav. Potekal je od septembra 2007 do novembra 2008, finančno pa ga je podprla Evropska skupnost s sredstvi (Sklep št. 2006/1926 Evropskega parlamenta in Sveta o uvedbi programa ukrepov Skupnosti na področju potrošniške politike (2007-2013)). V Sloveniji so bili v projekt dejavno vključeni Ministrstvo za gospodarstvo, Tržni inšpektorat RS in Zdravstveni inšpektorat RS

 

S tem 15-mesečnim projektom, finančno podprtim s sredstvi Skupnosti za izvajanje ukrepov potrošniške politike v letih 2007–2013, je bilo analizirano stanje obstoječih predpisov in pristojnosti, izvedeno izobraževanje nadzornih inšpektorjev, organiziran posvet različnih akterjev, povezanih z varnostjo igrišč, opravljeni pa so bili tudi nadzori igrišč in pripravljene različne publikacije:

  • brošura z napotki za ustrezno projektiranje, urejanje in vzdrževanje igrišč, ki je lahko v  pomoč lastnikom, vzdrževalcem igrišč in odgovornim pristojnim organom, ter

  • obsežen priročnik za izvajanje nadzora, ki bo lahko v pomoč pristojnim nadzornim organom vrtcev, šol in igrišč, ki jih v okviru opravljanja poslovnih dejavnosti ponujajo trgovski centri, turistične kmetije in gostinski obrati, pa tudi pristojnim za nadzor javnih igrišč (trenutno na voljo v angleščini).

 

Rezultati nadzora

 

Nadzor nad varnostjo igral in podlag za otroško igrišče pri dobaviteljih na trgu (proizvajalci, uvozniki, distributerji) ter v uporabi pri opravljanju poslovnih dejavnosti (gostinski obrati, živalski vrt, trgovski centri itd.) je izvajal Tržni inšpektorat RS. Zdravstveni inšpektorat RS pa je izvajal nadzor nad varnostjo igral in igrišč v vrtcih. Glavne njune ugotovitve so, da je za varnost otroških igrišč v vrtcih ustrezno poskrbljeno (igrala so bila preverjena med rednim nadzorom vrtcev). Pri dobaviteljih igral (opravljenih devet pregledov) pa je bilo najdenih le nekaj manjših nepravilnosti.

 

Nekoliko več nepravilnosti je bilo ugotovljenih pri izvajanju nadzora igral, nameščenih v gostinskih obratih, trgovskih centrih in drugih poslovnih dejavnostih. Pregledanih je bilo 12 igrišč in ustreznost podlag ter preskušenih 20 igral, pri čemer je bilo ustreznih le pet igral. Ugotovljene nepravilnosti so predstavljale nevarnost, da se glava, vrat, prsti roke ali obleka ujamejo v komponente igral. Tudi nekatere podlage so bile neprimerne.

 

Kako naprej?

 

Zaključek projekta »VARNA IGRA NA OTROŠKEM IGRIŠČU« ne pomeni, da se je končalo tudi delo na tem področju. Nasprotno, izvedeni projekt nam je pokazal, da bo treba še marsikaj postoriti za izboljšanje varnosti otroških igrišč v Sloveniji in na ravni EU. V Sloveniji bodo pristojni organi nadaljevali izvajanje nadzora. Seveda pa je pri tem potrebna ozaveščenost staršev, ki s pravilnimi napotki in vzgojo bistveno prispevajo k varnosti svojih otrok, in ozaveščenost lastnikov igrišč, ki s skrbno urejenim in ustrezno nadzorovanim igriščem preprečijo marsikatero hudo nesrečo. Spremljanje stanja bo vodilo k odločitvam o nadaljnjih ukrepih.