Skoči na vsebino

INFRASTRUKTURA KAKOVOSTI

Ukrepi in aktivnosti so prioritetno usmerjeni v:

  • sistemsko urejanje pristopa k izdelavi tehničnih predpisov in drugih pravnih aktov, ki lahko vplivajo na prost pretok blaga med gospodarskimi subjekti Republike Slovenije in njihovimi ciljnimi trgi. Ministrstvo za gospodarstvo je pristojno za urejanje trga in zagotavlja vzpostavitev in delovanje pravnega reda, skladnega s principi, ki so uveljavljeni v EU. S tem namenom sodelujemo z vsemi ministrstvi, ki pripravljajo zakonske akte, da bi zagotovili v čim večji meri transparenten in poenoten sistem na tem področju;
  • vzpostavitev in delovanje spremljajoče tehnične infrastrukture (standardizacija, akreditacija, nadzor na trgu, organi za ugotavljanje skladnosti, notifikacije). Ministrstvo za gospodarstvo je matično ministrstvo za institucije kot sta Slovenski institut za standardizacijo in Slovenska akreditacija. Skupaj z drugimi predstavniki Vlade RS kot ustanoviteljice zagotavlja osnovne pogoje za njihovo delovanje.

Glavne dejavnosti

  • sistemske rešitve za prenos EU direktiv v slovenske pravne akte
  • spremljanje in spodbujanje izvajanja evropskih in svetovnih rešitev pri postopkih ugotavljanja skladnosti proizvodov, ki jih pripravljajo pristojna ministrstva
  • obveščanje držav članic WTO in EU o novih tehničnih predpisih in vzpostavitev sistema za izvajanje te dejavnosti na nivoju RS
  • mednarodna izmenjava informacij (RAPEX, zaščitna klavzula, ICSMS).
  • rešitve strokovnih vprašanj, ki se lahko pojavijo v postopku celovite implementacije in uveljavitve novih slovenskih tehničnih predpisov, usklajenih z ustreznimi akti EU
  • določanje usmeritev države v zvezi z delovanjem organov za standardizacijo, akreditacijo, nadzor na trgu in drugih, katerih delovanje se na posreden ali neposreden način nanaša na uveljavitev tehničnih predpisov in s tem na omogočanje prostega pretoka blaga med RS in državami EU oziroma drugimi državami
  • določanje organov za ugotavljanje skladnosti v sodelovanju z nacionalno akreditacijsko službo in ob soglasju ministra, pristojnega za ustrezni tehnični predpis (pravna podlaga Zakon o tehničnih zahtevah za proizvode in o ugotavljanju skladnosti ZTZPUS-1)
  • sodelovanje s pristojnimi nadzornimi organi za tehnične predpise v pristojnosti sektorja

V okviru zgoraj navedenih dejavnosti se udeležujemo in predstavljamo stališča ter dejavnosti RS na posameznih področjih v ustreznih organih Evropske komisije, WTO in bilateralnih meddržavnih mešanih komisijah.