Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

IMENOVANJE ORGANOV ZA UGOTAVLJANJE SKLADNOSTI (OUS)

(1) IMENOVANJE ORGANOV ZA UGOTAVLJANJE SKLADNOSTI (OUS)

 

Postopek določitve organa za ugotavljanje skladnosti se začne z vložitvijo vloge za določitev organa za ugotavljanje skladnosti na ministrstvo v skladu z 10. členom Zakona o tehničnih zahtevah in ugotavljanju skladnosti  (Uradni list RS, št. 17/11; ZTZPUS- 1).

 

Vlogo za določitev za organ za ugotavljanje skladnosti (OUS) oziroma za priglašeni organ (PO) lahko vložnik pripravi sam, lahko pa jo odda tudi tako, da izpolni obrazec in priloži skenirana dokazila ter listine, kot je navedeno v obrazcu:

  • Obrazec OUS-spl.doc splošni obrazec vloge za določitev organa za ugotavljanje skladnosti (OUS) oziroma priglašenega organa (PO)

Vlogo za določitev za organ, ki je pooblaščen za izvajanje nalog tretje stranke v postopku ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti(organ AVCP) po Uredbi št. 305/2011/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. marca 2011 o določitvi usklajenih pogojev za trženje gradbenih proizvodov in razveljavitvi Direktive Sveta 89/106/EGS in v skladu z novim Zakonom o gradbenih proizvodih (Uradni list RS, št. 82/13; ZGPro-1), ki velja od 23.10.2013 dalje, vložnik odda tako, da izpolni obrazec in priloži skenirana dokazila ter listine, kot je navedeno v obrazcu:

  • Obrazec AVCP–CPR.doc obrazec vloge za določitev organa, pooblaščenega za izvajanje nalog tretje stranke v postopku ocenjevanja in spremljanja nespremenljivosti lastnosti

Vsaki vlogi je potrebno priložiti potrdilo o plačani taksi za vlogo in odločbo v višini 22,66 EUR (Zakon o upravnih taksah, Uradni list RS, št. 106/10 – uradno prečiščeno besedilo, 14/15 – ZUUJFO in 84/15 – ZZelP-J), ki se plača na račun TRR SI56 0110-0100-0315-637, sklic 11 21300-7111002. Vlogo v elektronski obliki vložnik pošlje na naslov gp.mgrt(at)gov.si. V skladu z 11. členom ZTZPUS-1 vlogo obravnava Komisija za ocenjevanje vlog. Za informacije v zvezi s postopkom pridobitve odločbe se lahko vložnik obrne na alja.gucek(at)gov.si.

 

(2) PRIGLAŠENI ORGANI (PO) IN ORGANI ZA TEHNIČNO OCENJEVANJE (TAB)

 

Priglašeni organi pri Evropski komisiji (PO)

 

V skladu s 14. členom Zakona o tehničnih zahtevah in ugotavljanju skladnosti  (Uradni list RS, št. 17/11; ZTZPUS- 1) pristojno ministrstvo na podlagi zahteve organa za ugotavljanje skladnosti obvesti Evropsko komisijo in države članice Evropske unije o določitvi, spremembah v zvezi z določitvijo in preklicu določitve organa za ugotavljanje skladnosti, skupaj s podatki o nalogah ugotavljanja skladnosti, za katere je organ določen. Organ za ugotavljanje skladnosti lahko začne opravljati naloge priglašenega organa po pridobitvi identifikacijske številke, ki jo izda Evropska komisija. 

 

Priglašeni organi pri Evropski komisiji s področja gradbenih proizvodov (AVCP) 

 

Priglašeni organi so organi, vključeni v postopke ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti, in so lahko organi za certificiranje proizvodov, organi za certificiranje kontrole proizvodnje ali preizkuševalni laboratoriji. Organe določijo države članice in jih nato priglasijo Evropski komisiji in državam članicam. Priglašeni organi morajo sodelovati v evropski skupini priglašenih organov (Group of Notified Bodies – GNB). V tej skupini skupaj z organi iz drugih držav obravnavajo praktične probleme v zvezi z implementacijo zahtev uredbe. Ko je organ priglašen za naloge v okviru harmonizirane tehnične specifikacije, ki velja za določen proizvod, ga proizvajalec lahko vključi v postopek ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti. Pri tem ima proizvajalec možnost izbrati katerikoli organ znotraj Evropskega gospodarskega prostora. 

 

Organi so lahko priglašeni za naslednje naloge:

  • določanje tipa proizvoda na osnovi tipskega preskušanja;
  • certificiranje kontrole proizvodnje (FPC);
  • certificiranje proizvodov.

Priglašeni organi morajo spremljati harmonizirane tehnične specifikacije in vse spremembe na področju proizvodov, za katere so priglašeni. Spremljati morajo tudi delo skupine priglašenih organov na področjih, za katera so priglašeni. Priglašeni organi morajo stalno izkazovati usposobljenost za področja in postopke, za katere so bili priglašeni. 

 

Organi za tehnično ocenjevanje (TAB) 

 

Za tiste proizvode, za katere ni (ali še ni) harmoniziranih standardov, proizvajalec lahko pridobi evropsko tehnično oceno (ETA) na osnovi evropskega ocenjevalnega dokumenta (EAD). Države članice lahko imenujejo organe za tehnično ocenjevanje, ki morajo izkazovati usposobljenost za pripravo EAD, za ocenjevanje proizvodov in na tej osnovi za izdajo ETA. 

 

Države članice sporočijo ime in naslov organa za tehnično ocenjevanje Evropski komisiji in drugim državam članicam.

Organi za tehnično ocenjevanje izvajajo ocenjevanje proizvodov in izdajajo ETA le na tistih področjih gradbenih proizvodov, za katera so imenovani. Področja so navedena v Prilogi V uredbe.

 

Sezname harmoniziranih standardov, priglašenih organov in TAB-ov lahko proizvajalec najde na spletni strani Evropske komisije NANDO. Poleg identifikacijske številke priglašenega organa proizvajalec tam lahko najde tudi naloge, za katere je bil organ priglašen. Podatki  v bazi se redno obnavljajo. 

 

(3) EVIDENCE ORGANOV ZA UGOTAVLJANJE SKLADNOSTI 

 

Ministrstvo na podlagi tretjega odstavka 12. člena Zakona o tehničnih zahtevah in ugotavljanju skladnosti  (Uradni list RS, št. 17/11; ZTZPUS- 1) vodi seznam organov za ugotavljanje skladnosti, ki so priglašeni Evropski komisiji in državam članicam EU. 

 

Ostale evidence organov za ugotavljanje skladnosti na nacionalnem nivoju: