Skoči na vsebino

SPLOŠNO O ZAKONU

  • Zakon o gradbenih proizvodih (ZGPro-1, Uradni list RS, št. 82/13) razveljavlja Zakon o gradbenih proizvodih (ZGPro, Uradni list RS št. 52/00 in 110/02 – ZGO-1). Zakon ureja dajanje na trg tistih proizvodov oz. sklopov proizvodov, ki so namenjeni za trajno vgradnjo v gradbene objekte in katerih lastnosti vplivajo na lastnosti gradbenih objektov.

  • Zakon predstavlja prilagoditev slovenske zakonodaje na področju dajanja gradbenih proizvodov na trg zahtevam evropskega pravnega reda, to je  Uredbi (EU) št. 305/2011 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. marca 2011 o določitvi usklajenih pogojev za trženje gradbenih proizvodov in razveljavitvi Direktive Sveta 89/106/EGS (Uredba 305/2011/EU). V predlog so vključene tudi izkušnje pri uporabi starega zakona in ukrepi kot so boljša zakonodaja in odprava administrativnih ovir.

  • Zakon v prvem delu ureja določitev zahtev za gradbene proizvode, za katere ni harmoniziranih evropskih tehničnih specifikacij. Ureja se postopek določitve organov, ki so vključeni v postopke ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti, določitev organa za slovenska tehnična soglasja in postopek podelitve slovenskih tehničnih soglasij.

  • V primerjavi s starim zakonom je poenostavljen postopek izdaje listin o skladnosti, saj ima proizvajalec manj omejitev pri izbiri tehničnih specifikacij, ki predstavljajo stanje tehnike. Dodatna olajšava za proizvajalca je tudi možnost, da mu pod določenimi pogoji (proizvod proizveden na gradbišču, individualno ali ne-serijsko izdelan proizvod, obnova objektov spomeniškega varstva,…) listine o skladnosti za proizvod ni potrebno izdati.

  • V drugem delu zakon zajema področja, ki jih morajo na podlagi zahtev Uredbe 305/2011/EU države članice urediti na nacionalni ravni. Uredba 305/2011/EU ureja namreč pogoje za dajanje na trg tistih gradbenih proizvodov, za katere veljajo harmonizirane evropske zahteve. Zakon ureja objavljanje slovenskih standardov, ki privzemajo harmonizirane standarde in določi, da morajo biti izjava o lastnostih ter navodila in varnostne informacije v slovenskem jeziku. Urejen je postopek za določanje in spremljanje organov za ocenjevanje in preverjanje nespremenljivosti lastnosti. Organ se šteje kot usposobljen, če ima ustrezno akreditacijo, ki jo izvaja nacionalni akreditacijski organ. Zakon določa, da je ministrstvo, pristojno za trg, pristojno za priglasitev organov za ocenjevanje in preverjanje nespremenljivosti lastnosti.

  • V poglavju o nadzoru trga se določijo organi, ki so pristojni za nadzor gradbenih proizvodov na trgu in kazenske sankcije. V prehodnih določbah je določeno, da se gradbeni proizvodi, ki so dani na trg v skladu z starim Zakonom o gradbenih proizvodih pred uveljavitvijo novega zakona, štejejo kot skladni s tem zakonom. Prav tako proizvajalci lahko pripravijo izjavo o lastnostih na podlagi certifikata o skladnosti ali izjave o skladnosti, izdanih pred uveljavitvijo novega zakona.

  • Zakon začne veljati 23. 10. 2013