Skoči na vsebino

SPLOŠNO O UREDBI

V Uradnem listu Evropske unije št. 88 z dne 4. aprila 2011 je bila objavljena nova Uredba (EU) št. 305/2011 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. marca 2011 o določitvi usklajenih pogojev za trženje gradbenih proizvodov in razveljavitvi Direktive Sveta 89/106/EGS (CPR). Uredba se v celoti pa se uporablja od 1. julija 2013, ko tudi nadomesti Direktivo o gradbenih proizvodih.

Osnovni namen CPR je odprava tehničnih ovir pri trgovanju z gradbenimi proizvodi znotraj Evropskega gospodarskega prostora. CPR namerava to doseči z naslednjimi orodji:

  • Sistem harmoniziranih evropskih tehničnih specifikacij
  • Enoten sistem za ocenjevanje in preverjanje nespremenljivosti lastnosti gradbenih proizvodov (AVCP)
  • Enoten sistem priglašenih organov
  • Oznaka CE za gradbene proizvode.

CPR omogoča enoten sistem (metode) ocenjevanja ter deklariranja lastnosti (z izjavo o lastnostih), ne posega pa v sistem  gradbenih predpisov držav članic. Zahtevane lastnosti gradbenega proizvoda določijo zakonodajalci v državah članicah, pri tem pa se morajo držati enotnega tehničnega jezika, izraženega v harmoniziranih tehničnih specifikacijah.

 

Spremembe v terminologiji

Direktiva o gradbenih proizvodih (CPD)

Uredba o gradbenih proizvodih (CPR)

Sistemi ugotavljanja skladnosti

Sistemi za ocenjevanje in preverjanje nespremenljivosti lastnosti (AVCP)

Izjava o skladnosti (DOC)

Izjava o lastnostih (DOP)

Bistvene zahteve za gradbene objekte

Osnovne zahteve za gradbene objekte

Značilnosti

Bistvene značilnosti

Začetni tipski preskus

Določitev tipa proizvoda