Skoči na vsebino

PRIGLAŠENI ORGANI (NB) IN ORGANI ZA TEHNIČNO OCENJEVANJE (TAB)

Priglašeni organi

 

Priglašeni organi so organi, vključeni v postopke ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti, in so lahko organi za certificiranje proizvodov, organi za certificiranje kontrole proizvodnje ali preizkuševalni laboratoriji. Organe določijo države članice in jih nato priglasijo Evropski komisiji in državam članicam.


Priglašeni organi morajo sodelovati v evropski skupini priglašenih organov (Group of Notified Bodies – GNB). V tej skupini skupaj z organi iz drugih držav obravnavajo praktične probleme v zvezi z implementacijo zahtev uredbe.

 

Ko je organ priglašen za naloge v okviru harmonizirane tehnične specifikacije, ki velja za določen proizvod, ga proizvajalec lahko vključi v postopek ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti. Pri tem ima proizvajalec  možnost izbrati katerikoli organ znotraj Evropskega gospodarskega prostora.

 

Organi so lahko priglašeni za naslednje naloge:

  • določanje tipa proizvoda na osnovi tipskega preskušanja;
  • certificiranje kontrole proizvodnje (FPC);
  • certificiranje proizvodov.

Priglašeni organi morajo spremljati harmonizirane tehnične specifikacije in vse spremembe na področju proizvodov, za katere so priglašeni. Spremljati morajo tudi delo skupine priglašenih organov na področjih, za katera so priglašeni. Priglašeni organi morajo stalno izkazovati usposobljenost za področja in postopke, za katere so bili priglašeni.

Organi za tehnično ocenjevanje

  • Za tiste proizvode, za katere ni (ali še ni) harmoniziranih standardov, proizvajalec lahko pridobi evropsko tehnično oceno (ETA) na osnovi evropskega ocenjevalnega dokumenta (EAD). Države članice lahko imenujejo organe za tehnično ocenjevanje, ki morajo izkazovati usposobljenost za pripravo EAD, za ocenjevanje proizvodov in na tej osnovi za izdajo ETA.
  • Države članice sporočijo ime in naslov organa za tehnično ocenjevanje Evropski komisiji in drugim državam članicam.
  • Organi za tehnično ocenjevanje izvajajo ocenjevanje proizvodov in izdajajo ETA le na tistih področjih gradbenih proizvodov, za katera so imenovani. Področja so navedena v Prilogi V uredbe.
  • Sezname harmoniziranih standardov, priglašenih organov in TAB-ov lahko proizvajalec najde na spletni strani Evropske komisije NANDO. Poleg identifikacijske številke priglašenega organa proizvajalec tam lahko najde tudi naloge, za katere je bil organ priglašen. Podatki  v bazi se redno obnavljajo.