Skoči na vsebino

OCENJEVANJE IN PREVERJANJE NESPREMENLJIVOSTI LASTNOSTI (AVCP)

Sistem ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti (sistem AVCP) pove, kakšna je stopnja vključenosti neodvisne tretje strani  (priglašenega organa) pri ocenjevanju in preverjanju nespremenljivosti lastnosti proizvoda. Sisteme je za družine proizvodov določila Evropska komisija skupaj z državami članicami in jih objavila kot sklepe v Uradnem listu EU.

 

Sistemi AVCP so opisani v Prilogi V Uredbe 305/2011/EU. Evropska komisija je Prilogo V. spremenila z Delegirano uredbo Komisije (EU) št. 568/2014 z dne 18. februarja 2014 o spremembi Priloge V k Uredbi (EU) št. 305/2011 Evropskega parlamenta in Sveta glede ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti gradbenih proizvodov. Spremembe se nanašajo predvsem na proizvode, za katere so bile izdane evropske tehnične ocene, prav tako pa je namen uredbe povečati jasnost, natančnost in doslednost nekaterih opisov ter izrazov.

 

Navedeni postopki  v okviru CPR temeljijo na naslednjih elementih:

  • tovarniška kontrola proizvodnje;
  • začetni pregled proizvodnega obrata in tovarniške kontrole proizvodnje;
  • stalen nadzor, ocenjevanje in vrednotenje tovarniške kontrole proizvodnje;
  • določitev tipa proizvoda na podlagi preskušanja tipa (vključno z vzorčenjem), izračuna tipa, vrednosti iz preglednice ali opisne dokumentacije proizvoda;
  • inšpekcijsko preskušanje vzorcev, odvzetih preden je proizvod dan na trg.

Vloga priglašenega organa pri različnih sistemih AVCP:

 

Sistem 1+: Certificiranje proizvoda, ki vključuje izdajo certifikata o nespremenljivosti lastnosti na podlagi določitve tipa proizvoda, začetnega pregleda proizvodnega obrata in tovarniške kontrole proizvodnje,  stalnega nadzora in inšpekcijskega preskušanja vzorcev

 

Sistem 1: Certificiranje proizvoda, ki vključuje izdajo certifikata o nespremenljivosti lastnosti na podlagi določitve tipa proizvoda, začetnega pregleda proizvodnega obrata in tovarniške kontrole proizvodnje in  stalnega nadzora

 

Sistem 2+: Certificiranje tovarniške kontrole proizvodnje, ki vključuje izdajo certifikata o skladnosti tovarniške kontrole proizvodnje in stalni nadzor

 

Sistem 3: Določitev tipa proizvoda na podlagi preskušanja tipa, izračuna, preglednice ali opisne dokumentacije

 

Sistem 4: Pri tem sistemu vse naloge izvede proizvajalec sam.

 

Razdelitev nalog proizvajalca in priglašenega organa je razvidna iz spodnje tabele:

 

T A B E L A

Sistemi ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti

SISTEM

PRISTOJNOST

VRSTA PRIGLAŠENEGA ORGANA

NALOGE

(Priloga V)

Sistem 1+

Priglašeni organ

Certifikacijski organ za proizvode

določitev tipa proizvoda

začetni pregled obrata in FPC

stalni nadzor, ocenjevanje in vrednotenje FPC

inšpekcijsko preskušanje vzorcev

Proizvajalec

 

kontrola proizvodnje

nadaljnje preskušanje vzorcev

Sistem 1

Priglašeni organ

Certifikacijski organ za proizvode

določitev tipa proizvoda

začetni pregled obrata in FPC

stalni nadzor, ocenjevanje in vrednotenje FPC

Proizvajalec

 

kontrola proizvodnje

nadaljnje preskušanje vzorcev

Sistem 2+

Priglašeni organ

Certifikacijski organ FPC

začetni pregled obrata in FPC

stalni nadzor, ocenjevanje in vrednotenje FPC

Proizvajalec

 

določitev tipa proizvoda

kontrola proizvodnje (FPC)

preskušanje vzorcev

Sistem 3

Priglašeni organ

Preizkuševalni laboratorij

določitev tipa proizvoda

Proizvajalec

 

kontrola proizvodnje

Sistem 4

Proizvajalec

Priglašeni organ ni vključen

določitev tipa proizvoda

kontrola proizvodnje (FPC)

 

 

  • Proizvajalec mora pri vseh sistemih AVCP izvajati dokumentirano tovarniško kontrolo proizvodnje, podrobnosti o tem pa vsebuje ustrezni  hEN  ali EAD.

  • Zahtevani sistemi AVCP so navedeni v Dodatku ZA.3 v hEN-ih ali v ustreznem poglavju EAD-a.

  • Ko proizvajalec izvede vse zahtevane postopke AVCP, mora izdati izjavo o lastnostih in jo imeti na voljo skupaj s tehnično dokumentacijo proizvoda.

  • Vsebina izjave o lastnostih in certifikata (kadar je potrebno), je podana v dodatku ZA.3 v hEN-ih ali v ustreznem poglavju EAD-a.