Skoči na vsebino

IZJAVA O LASTNOSTIH (DOP) IN OZNAČEVANJE GRADBENIH PROIZVODOV Z OZNAKO CE

Proizvajalec z izdajo izjave o lastnostih prevzame odgovornost za skladnost gradbenega proizvoda z navedenimi lastnostmi. Informacije, ki jih je potrebno navesti, so navedene v Dodatku ZA v harmoniziranem standardu ali v ustreznem poglavju EAD. Vzorec izjave o lastnostih je podan v Dodatku III Uredbe 305/2011/EU.

 

Evropska komisija je z delegirano uredbo spremenila vzorec izjave o lastnostih, in sicer je Priloga III 28.5.2014 spremenjena z Delegirano uredbo Komisije (EU) št. 574/2014 z dne 21.2.2014 o spremembi Priloge III k Uredbi (EU) št. 305/2011 Evropskega parlamenta in Sveta o vzorcu, ki se uporablja za pripravo izjave o lastnostih gradbenih proizvodov. Spremenjena Priloga III vsebuje tudi navodila za izpolnjevanje.

 

V izjavi o lastnostih morajo biti navedene vse bistvene značilnosti gradbenega proizvoda tako, kot je to določeno v hEN ali EAD.  Uredba zahteva, da se vsaj za eno ali več  bistvenih značilnosti, ki so pomembne za predvideno uporabo, navede tudi  lastnosti. Za bistvene značilnosti, za katere proizvajalec ne navede lastnosti, navede okrajšavo NPD ("ni deklariranih lastnosti").

 

Kadar je potrebno, mora proizvajalec skupaj z izjavo o lastnostih navesti tudi informacije o vsebnosti nevarnih snovi v smislu petega odstavka 6. člena Uredbe 305/2011/EU.

 

Uredba 305/2011/EU v 7. členu zahteva, da se izvod izjave o lastnostih vsakega proizvoda, ki je dostopen na trgu, predloži v papirni obliki ali po elektronski poti. V papirni obliki se pošlje le na zahtevo prejemnika. Evropska komisija je z Delegirano uredbo Komisije (EU) št. 157/2014 z dne 30. oktobra 2013 o pogojih za objavo izjave o lastnostih gradbenih proizvodov na spletnem mestu omogočila proizvajalcem, da pod pogoji, ki jih določa ta uredba, izjave o lastnostih objavijo na svoji spletni strani.

 

Oznaka CE

 

Za vsak gradbeni proizvod, za katerega obstaja evropski harmonizirani standard (hEN), ali kadar proizvajalec zanj pridobi evropsko tehnično oceno (ETA), je potrebno pripraviti izjavo o lastnostih in ga označiti z oznako CE.


Za izdajo izjave o lastnostih in oznako CE je izključno odgovoren proizvajalec.

Uredba v 5. členu predvideva odstopanje od obveznosti izdaje izjave o lastnostih, in sicer:

  • kadar je gradbeni proizvod proizveden individualno ali izdelan po naročilu v neserijski proizvodnji na podlagi posebnega naročila in ga proizvajalec;
  • odgovoren za varno vgradnjo proizvoda v gradbeni objekt, vgradi v posamezen določeni gradbeni objekt v skladu z veljavnimi nacionalnimi pravili, pri čemer so za vgradnjo odgovorne osebe, ki so v skladu z veljavnimi nacionalnimi pravili odgovorne za varno izvedbo gradenj;
  • kadar je gradbeni proizvod proizveden  na gradbišču za vgradnjo v zadevni gradbeni objekt v skladu z veljavnimi nacionalnimi pravili, pri čemer so za vgradnjo odgovorne osebe, ki so v skladu z veljavnimi nacionalnimi pravili odgovorne za varno izvedbo gradbenih objektov;
  • kadar je gradbeni proizvod proizveden na tradicionalen način ali na način, ki ustreza spomeniškemu varstvu, in v neindustrijskem postopku, za ustrezno obnovo gradbenega objekta, uradno zaščitenega kot del zaščitenega okolja, ali zaradi njegovega posebnega arhitekturnega ali zgodovinskega pomena, v skladu z veljavnimi nacionalnimi pravili.

Uredba v poglavju VI predvideva nekaj možnosti za poenostavitev postopkov v zvezi z ocenjevanjem lastnosti: brez preskušanja, brez nadaljnjega preskušanja, izmenjava rezultatov preskušanja tipa ali razširjanje rezultatov preskušanja tipa. Dodatne poenostavitve postopkov so možne v primerih, ko je proizvajalec mikro podjetje ali ko gre za proizvode, ki so proizvedeni individualno po naročilu v neserijski proizvodnji na podlagi posebnega naročila ter vgrajeni v posamezen določen gradbeni objekt. Tudi v teh primerih pa je, kadar je zahtevan sistem 1 + ali 1,  potrebno dodatno vključiti organ, priglašen za certificiranje proizvodov.

 

Proizvajalec ima možnost izdati izjavo o lastnostih in namestiti oznako CE tudi za proizvode, za katere ni harmoniziranih standardov, oziroma so le deloma pokriti s harmoniziranimi standardi (to pomeni, da za vsaj eno bistveno značilnost metoda v standardu ni primerna ali ni določena). V teh primerih proizvajalec pri organu za tehnično ocenjevanje vloži vlogo za evropsko tehnično oceno (ETA).