Skoči na vsebino

UPOŠTEVANJE NAČEL VZAJEMNEGA PRIZNAVANJA PRI GRADBENIH PROIZVODIH

Na Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo prejemamo vprašanja v zvezi z zahtevami po pridobivanju dodatnih slovenskih listin o skladnosti za proizvode, ki so že preskušeni/certificirani v drugi državi članici EU in so že zakonito na trgu v tej državi. Gre za proizvode, za katere (še) ne obstajajo evropske harmonizirane tehnične specifikacije.

 

 

Pogoje za dajanje "neharmoniziranih" gradbenih proizvodov na trg v RS določa Zakon o gradbenih proizvodih (ZGPro-1, Uradni list RS št. 82/13) v II. poglavju. Dodatno pa je v 3. Členu  ZGPro-1 določba, ki pravi, proizvod, ki se zakonito tržijo v drugih državah članicah Evropske unije, Evropskem gospodarskem prostoru in Republiki Turčiji, če so proizvedeni v skladu z njihovo nacionalno zakonodajo, ki zagotavlja enakovredno raven varovanja javnega interesa kot je določena v zakonodaji Republike Slovenije, izpolnjujejo zahteve iz tega zakona. Ti proizvodi se lahko dajo na trg, razen če je bil izpeljan postopek v skladu z Uredbo (ES) št. 764/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. julija 2008 o določitvi postopkov za uporabo nekaterih nacionalnih tehničnih pravil za proizvode, ki se zakonito tržijo v drugi državi članici in o razveljavitvi Odločbe št. 3052/95/ES (UL L št. 218 z dne 13. 8. 2008, str. 21) (na kratko Uredba o vzajemnem priznavanju).

 

 

Če je proizvod že legalno na trgu v eni od držav članic EU in je proizvajalec pri usposobljenem (akreditiranem) organu za ugotavljanje skladnosti s sedežem v EU pridobil listine, ki so  zahtevane v tej državi članici, in iz katerih so razvidne lastnosti gradbenega proizvoda, potem v skladu s 5. členom Uredbe (ES) št. 764/2008 ni podlage za ponovno izvajanje teh postopkov v RS.

 

 

Pristojni organi nadzora lahko zahtevajo dodatno preskušanje le v primeru, da določena lastnost proizvoda ni bila preskušena v skladu z zahtevami zakonodaje in podzakonskih aktov, kar utemeljijo s sklicevanjem na ustrezen pravni dokument.

 

Poudariti je potrebno, da morajo biti navedene lastnosti gradbenih proizvodov takšne, da bodo gradbeni proizvodi tam kjer bodo vgrajeni, ustrezali zahtevam predpisov za gradnjo, zahtevam projekta in s tem izpolnitvi bistvenih zahtev za gradbene objekte (primer: upoštevanje potresnih obremenitev, kadar bo proizvod vgrajen v objekt na potresnem območju).