Skoči na vsebino

NEVARNE SNOVI IN GRADBENI PROIZVODI

Proizvajalci gradbenih proizvodov lahko uporabljajo samo surovine, ki ne vsebujejo prepovedanih snovi, za omejene snovi pa morajo upoštevati omejitve iz Priloge XVII k Uredbi (ES) št. 1907/2006 Evropskega parlamenta in Sveta o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij (REACH). Člen 67 Uredbe (ES) št. 1907/2006 določa, da se snovi, zmesi ali izdelki ne smejo proizvajati, dajati v promet ali uporabljati, če ne izpolnjujejo pogojev iz kakršne koli omejitve zanje iz Priloge XVII.

 

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah. Proizvajalci gradbenih proizvodov morajo spremljati spremembe in dopolnitve Uredbe (ES) št. 1907/2006 Evropskega parlamenta in Sveta o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij (REACH). Prva sprememba Priloge XVII k Uredbi (ES) št. 1907/2006 je 1. junija 2009 razveljavila in nadomestila Direktivo 76/769/EGS o približevanju zakonov in drugih predpisov držav članic v zvezi z omejitvami pri trženju in uporabi nekaterih nevarnih snovi in pripravkov. Za zaščito gradbenih proizvodov se lahko uporabljajo le priglašeni oziroma avtorizirani ali registrirani biocidni proizvodi na podlagi Zakona o biocidnih proizvodih (ZBioP) (Uradni list RS, št. 61/06).Več informacij dobite na spletni strani Urada Republike Slovenije za kemikalije.

 

Uredba 305/2011/EU v 6. členu, ki govori o vsebini izjave o lastnostih, zahteva tudi, da proizvajalec skupaj z izjavo o lastnostih zagotovi informacije iz člena 31 ali, odvisno od primera, iz člena 33 Uredbe (ES) št. 1907/2006. Za gradbene proizvode, ki niso harmonizirani, je navedene informacije skupaj z izjavo o lastnostih potrebno navesti v skladu s 6. členom Zakona o gradbenih proizvodih (ZGPro-1, Uradni list RS, št. 82/13).


ZGPro-1 v poglavju o nadzoru trga predvideva, da je za nadzor nad informacijami o nevarnih snoveh (peti odstavek 6. člena Uredbe 305/2011/EU in tretji odstavek 6. člena ZGPro-1) pristojen organ, pristojen za kemikalije. V RS ima to vlogo Urad RS za kemikalije.