Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

AEROSOLNI RAZPRŠILNIKI

 

(kratka predstavitev Pravilnika o aerosolnih razpršilnikih)

 

Pravilnik o aerosolnih razpršilnikih (Uradni list RS, št. 96/09, 17/11-ZTZPUS-1, 21/14, 56/17 in 23/18)  povzema Direktivo komisije (EU)  32016L2037 o spremembi Direktive Sveta 75/324/EGS glede najvišjega dovoljenega tlaka aerosolnih razpršilnikov in za prilagoditev njenih določb o označevanju po Uredbi (ES) št.1272/2008  Evropskega parlamenta in Sveta o razvrščanju, označevanju in pakiranju snovi ter zmesi.

 

Aerosolni razpršilnik pomeni katerokoli kovinsko, stekleno ali plastično posodo, ki ni ponovno uporabljiva in vsebuje pod tlakom stisnjen, utekočinjen ali raztopljen plin, s tekočino, pasto ali prahom ali brez le-teh, ter je opremljena z ventilom, ki omogoča, da se vsebina izbrizga v obliki trdnih ali tekočih delcev v suspenziji plina kot pena, pasta ali prah v tekočem stanju. V Uredbi (ES) 1272/2008 pa je navedeno še, da se lahko vsebina izbrizga tudi v plinastem stanju.

 

Dobavitelj, ki daje aerosolni razpršilnik na trg ali v uporabo, ga označi z oznako »э« (narobe obrnjen epsilon) kot dokaz, da izpolnjuje zahteve pravilnika.

 

Na vsakem aerosolnem razpršilniku oziroma na nalepki, ki je nanj pritrjena v primeru, kadar se podatkov nanj ne da natisniti, ker je premajhen (največja prostornina 150 ml ali manj), morajo biti z vidnimi, čitljivimi in neizbrisnimi črkami oziroma oznakami navedeni naslednji podatki:

 

a) ime in naslov ali blagovna znamka dobavitelja, ki daje aerosolne razpršilnike na trg ali v uporabo;

b) oznaka "э", ki dokazuje skladnost z zahtevami tega pravilnika;

c) oznake, ki omogočajo prepoznavanje serije polnitve;

d) napisi in oznake, navedeni v točki 2.2. Priloge 1  tega pravilnika

e) neto vsebina po teži ali prostornini.

 

Pravilnik določa zahteve za aerosolne razpršilnike, katerih prostornina je večja od 50 ml, za kovinske aerosolne razpršilnike prostornina ne sme presegati 1000 l, za steklene aerosolne razpršilnike pa skupna prostornina ne sme presegati 220 ml.

 

Aerosolni razpršilnik mora imeti vidno pritrjeno naslednjo čitljivo in neizbrisno oznako:

  1. kadar je aerosol razvrščen kot »nevnetljiv« v skladu z merili iz 1.9 točke, besedo »pozor« in druge elemente etikete za aerosole kategorije 3 iz tabele 2.3.1 Priloge I k Uredbi (ES) št.1272/2008;
  2. kadar je aerosol razvrščen kot »vnetljiv« v skladu z merili iz 1.9 točke, besedo »pozor« in druge elemente etikete za aerosole kategorije 2 iz tabele 2.3.1 Priloge I k Uredbi (ES) št. 1272/2008;
  3. kadar je aerosol razvrščen kot »zelo lahko vnetljiv« v skladu z merili iz 1.9 točke, besedo »nevarno« in druge elemente etikete za aerosole kategorije 1 iz tabele 2.3.1 Priloge I k Uredbi (ES) št.1272/2008;
  4. katerakoli dodatna opozorila o delovanju, ki opozarjajo uporabnike na posebne nevarnosti, če so aerosolnemu razpršilniku priložena ločena navodila za uporabo, morajo tudi ta odražati takšna opozorila o delovanju.