Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

TLAČNA OPREMA

Kratka predstavitev Pravilnika o tlačni opremi

 

Pravilnik o tlačni opremi (Uradni list RS, št. 66/16 – v nadaljevanju Pravilnik) povzema Direktivo 2014/68/EU  Evropskega parlamenta in Sveta o harmonizaciji zakonodaje držav članic v zvezi z omogočanjem dostopnosti tlačne opreme na trgu.

 

Pravilnik se uporablja za načrtovanje, proizvodnjo in ugotavljanje skladnosti tlačne opreme in sklopov, za katere je največji dovoljeni tlak PS večji od 0,5 bara. Tlačna oprema pomeni tlačne posode, cevovode, varovalno opremo in tlačni pribor vključno s sestavnimi deli kot so prirobnice, šobe, spojnice, podpore in dvižne zanke.

 

Pri dajanju tlačne opreme in sklopov na trg ali pri uporabi v lastne namene proizvajalci zagotovijo, da so bili ti proizvodi načrtovani in proizvedeni v skladu z bistvenimi varnostnimi zahtevami, ki so določene v Prilogi 1 Pravilnika

 

Pri dajanju tlačne opreme ali sklopov, ki imajo glavne parametre (PS x V, TS) nižje ali enake tehničnim zahtevam iz 4. člena Pravilnika, proizvajalci zagotovijo, da so bili načrtovani in proizvedeni v skladu z dobro inženirsko prakso države članice.

 

Proizvajalci tlačne opreme pripravijo tehnično dokumentacijo iz Priloge 3 Pravilnika , ki omogoča ugotavljanje skladnosti tlačne opreme z ustreznimi zahtevami ter vključuje analizo in oceno tveganja. Tehnična dokumentacija opredeljuje veljavne zahteve in v obsegu, ki je pomemben za tako ugotavljanje, zajema zasnovo, proizvodnjo in delovanje tlačne opreme. Kadar je dokazano, da tlačna oprema in sklopi izpolnjujejo bistvene zahteve, proizvajalci pripravijo Izjavo EU o skladnosti (ki mora vsebovati vse v Prilogi 4 Pravilnika navedene podatke) in namestijo oznako CE.

 

Oznaka CE ima dodano identifikacijsko številko priglašenega organa, kadar takšen organ sodeluje v fazi nadzora proizvodnje tlačne opreme (Seznam priglašenih organov ).

 

Priglašeni organ pridobi priglasitev pri priglasitvenem organu (Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo), če dokaže svojo skladnost s kriteriji, določenimi v zadevnih harmoniziranih standardih ali njihovih delih (Seznam standardov) in izpolnjuje pogoje za ugotavljanje skladnosti ter si pridobi akreditacijsko listino, ki jo izda Slovenska Akreditacija. Priglasitveni organ o priglasitvi novih priglašenih organov obvesti države članice in Komisijo.

 

Organ za ugotavljanje skladnosti je organ, ki je neodvisen od organizacije ali tlačne opreme, ki jo ocenjuje in kadar dokaže svojo skladnost z merili, določenimi v harmoniziranih standardih, se domneva, da izpolnjuje zahteve Pravilnika, če veljavni harmonizirani standardi zajemajo te zahteve. Objavljen je seznam organov za periodične preglede in področja imenovanja (Seznam organov OPP) in področja imenovanja organov za periodične preglede skladno s Pravilnikom o pregledovanju in preskušanju opreme pod tlakom (Uradni list RS, št. 92/08).

 

Tlačna oprema ali sklopi so lahko dostopni na trgu ali dani v uporabo le, če izpolnjujejo zahteve Pravilnika, so ustrezno nameščeni in vzdrževani ter se uporabljajo za predvidene namene.