Skoči na vsebino

REKREACIJSKA PLOVILA

  • Osnovne informacije
  • Pravilnik o plovilih za rekreacijo (Uradni list RS št. 2/16) v skladu z Direktivo 2013/53/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. novembra 2013 o plovilih za rekreacijo in osebnih plovilih ter razveljavitvi Direktive 94/25/ES  določa zahteve, ki jih je treba upoštevati pred dajanjem na trg ali začetkom uporabe rekreacijskih plovil ter bistvene zahteve glede varnosti, zdravja, varstva okolja in varstva potrošnikov. 
  • Obrazec za dodelitev kode proizvajalcev (.doc)

Vlogi je potrebno priložiti potrdilo o plačani taksi za vlogo in odločbo v višini 22,66 EUR (Zakon o upravnih taksah, Uradni list RS, št. 106/10 – uradno prečiščeno besedilo, 14/15 – ZUUJFO in 84/15 – ZZelP-J), ki se plača na račun Ministrstva za gospodarstvo TRR SI56 0110-0100-0315-637, sklic 11 21113-7111002.

Vzorci izjave o skladnosti za rekreacijska  plovila v slovenskem jeziku:

  • Izjava o skladnosti rekreacijskega plovila z zahtevami za načrtovanje, izdelavo in emisijo hrupa iz Direktive 94/25/ES kot je bila dopolnjena z Direktivo 2003/44/ES  (Izpolni  graditelj plovila)
  • Izjava o skladnosti rekreacijskega plovila z zahtevami za ocenjevanje plovila po izdelavi iz Direktive 94/25/ES kot je bila dopolnjena z Direktivo 2003/44/ES  (Izpolni oseba, ki plovilo da na trg ali  v uporabo)
  • Izjava o skladnosti pogonskih motorjev za rekreacijska plovila z zahtevami Direktive 94/25/ES kot je bila dopolnjena z Direktivo 2003/44/ES (Izpolni proizvajalec izvenkrmnih motorjev ali krmnih pogonskih  motorjev z vgrajenim izpuhom)
  • Izjava o skladnosti pogonskih motorjev za rekreacijska plovila z zahtevami Direktive 94/25/ES kot je bila dopolnjena z Direktivo 2003/44/ES (Izpolni proizvajalec vgradnih motorjev in ''z'' ali krmnih  pogonskih motorjev brez vgrajenega  izpuha)

Seznam harmoniziranih standardov