Skoči na vsebino

DIREKTIVE NOVEGA PRISTOPA

Ukrepi in aktivnosti sektorja so prednostno usmerjeni v sodelovanje Slovenije pri oblikovanju tehničnih predpisov v EU in pri njihovem prenosu v slovensko zakonodajo ter pravilni implementaciji v skladu z zahtevami enotnega trga EU. Področja se nanašajo na: 

Vsi proizvodi, ki jih pokrivajo te direktive, morajo biti označeni z oznako CE. Uporaba harmoniziranih standardov predstavlja domnevo o skladnosti proizvoda z bistvenimi zahtevami zakonodaje. Kadar gre za nevaren proizvod, se uporabi zaščitna klavzula ali sistem  hitre izmenjave informacij  RAPEX, v primeru, da gre za proizvod, ki je namenjen potrošnikom.

Področje premične tlačne opreme uporablja podobna načela, kot veljajo za direktive novega pristopa.

 

Glavne dejavnosti na tem področju:

 

  • priprava in uveljavitev tehničnih predpisov v pristojnosti ministrstva;
  • rešitve strokovnih vprašanj, ki se lahko pojavijo v postopku celovite implementacije in uveljavitve novih slovenskih tehničnih predpisov, usklajenih z ustreznimi akti EU;
  • imenovanja organov za ugotavljanje skladnosti,  imenovanje priglašenih_organov ter organov za periodične preglede za opremo pod tlakom, ki so imenovani za določena področja in za dvigala.
  • V okviru zgoraj navedenih dejavnosti se udeležujemo in predstavljamo stališča ter dejavnosti RS na posameznih področjih v ustreznih organih Evropske komisije in Sveta ter bilateralnih meddržavnih mešanih komisijah.

Priprava zakonodaje

 

Upravljanje harmonizacije zakonodaje na Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo temelji na odprtih delovnih skupinah strokovnjakov za posamezna področja. Delo teh skupin koordinira predstavnik Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo in je usmerjeno v določena strokovna področja, ki jih pokrivajo posamezne evropske direktive  z namenom sodelovanja Slovenije pri oblikovanju in izvajanju zakonodaje za te proizvode na notranjem trgu Skupnosti in v Sloveniji.