Skoči na vsebino

RAPEX– SISTEM HITRE IZMENJAVE INFORMACIJ

RAPEX (angl. Rapid Alert System for non–food consumer products) je sistem za hitro izmenjavo informacij  o nevarnih proizvodih, namenjenih potrošnikom v Evropski uniji (izjema so hrana, zdravila in medicinski pripomočki, za katere obstajajo drugi sistemi izmenjave informacij).

Pravna podlaga za vzpostavitev sistema RAPEX je Direktiva o splošni varnosti proizvodov 2001/95/ES. Sistem RAPEX omogoča hitro izmenjavo informacij med državami članicami in Evropsko komisijo o ukrepih za omejitev ali prepoved prodaje proizvodov, ki ogrožajo zdravje in varnost potrošnika.

Sistem RAPEX zajema tako informacije o prisilnih ukrepih, ki jih odredi pristojni nadzorni organ, kot tudi o ukrepih, ki jih prostovoljno izvedejo proizvajalci ali distributerji.

 

Kako deluje sistem RAPEX v Evropski uniji?

 

Kadar se ugotovi, da je proizvod, ki je bil najden na trgu nevaren (npr.: igrača, gospodinjski aparat, izdelek za nego otrok itd.), mora pristojni nadzorni organ nemudoma sprejeti vse potrebne ukrepe za umik oz. odpoklic proizvoda s trga in ustrezno obveščanje potrošnika. O sprejetih ukrepih mora nemudoma obvestiti Evropsko komisijo prek nacionalne kontaktne točke. Le-ta v najkrajšem možnem času potrdi skladnost informacije, prejete prek sistema RAPEX, z določbami direktive in posreduje sporočilo vsem državam članicam. Slednje preverijo, ali se tovrstni proizvod nahaja na njihovem trgu, ter nadalje ustrezno ukrepajo.

 

Kako deluje sistem RAPEX v Republiki Sloveniji?

 

Sistem mednarodne izmenjave informacij v RS določa Uredba o načinu mednarodne izmenjave informacij o ukrepih in dejanjih, ki omejujejo trgovanje s proizvodi (Ur. list RS, št. 79/11). Kontaktna točka v RS, ki je določena z navedeno uredbo, je Tržni inšpektorat RS. Pristojna inšpekcija, ki ugotovi, da je nek proizvod na trgu nevaren, o ukrepih takoj obvesti kontaktno točko. Le-ta pa o tem obvesti Evropsko komisijo, carino, pristojno ministrstvo. Enako kontaktna točka postopa z informacijo o nevarnem proizvodu, katero je prejela od Evropske komisije.

 

Podatki, s katerimi razpolaga kontaktna točka in so povezani z nevarnimi proizvodi glede zdravja in varnosti potrošnikov, so javni.

Informacije o nevarnih proizvodih, ki so bili odkriti na slovenskem trgu, lahko najdete na spletnih naslovih pristojnih nadzornih organov:

 

Informacije o nevarnih proizvodih, ki so bili odkriti na notranjem trgu EU, lahko najdete na spletni strani Evropske komisije (statistični podatki) (angl.).

 

Sistem hitrega obveščanja o nevarnih izdelkih - Skrbimo za varnost potrošnikov (video)