Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

SEKTOR ZA STORITVE IN PROIZVODE

Izvršilne in razvojne upravne naloge sektorja

  • sodelovanje pri oblikovanju politike in razvojnih usmeritev na področju prostega pretoka neživilskih proizvodov s področja dela ministrstva, nacionalne tehnične infrastrukture kakovosti (akreditacije, meroslovja in standardizacije), odprave tehničnih ovir pri trgovanju, tehničnih zahtev za proizvode, varnosti proizvodov, prostega pretoka storitev na nacionalni ravni in na mednarodni oz. EU ravni, poštnih storitev, pokopališko pogrebne dejavnosti m prikritih vojnih grobišč ter nadzora cen,
  • priprava in usklajevanje predlogov zakonov, podzakonskih predpisov in drugih aktov ter gradiv, ter zagotavljanje druge strokovne pomoči pri oblikovanju politike na delovnem področju sektorja,
  • izvajanje izvršilnih nalog na delovnem področju sektorja,
  • spremljanje in analiziranje stanja izvajanja zakonodaje in uresničevanja strategij ter priprava strokovnih mnenj na delovnem področju sektorja,
  • sodelovanje in medresorsko usklajevanje znotraj ministrstva, z organi ministrstva in z drugimi ministrstvi, pristojnimi organi, ter nevladnimi organizacijami in interesnimi združenji na delovnem področju sektorja,
  • imenovanje nacionalnih organov za ugotavljanje skladnosti in njihova priglasitev pri EU, sodelovanje z nacionalno kontaktno točko za izvajanje obveščanja RAPEX in zaščitne klavzule ter implementacija sistema (CSMS),
  • izvajanje   aktivnosti  v   okviru   pravic   ustanovitelja   pri   izvajalskih   institucijah   ministrstva   ter usmerjanje in spremljanje njihovega dela (Slovenski institut za standardizacijo,  Slovenska akreditacija),
  • nadzor nad delom organa v sestavi iz delovnega področja direktorata, in sicer Urada RS za meroslovje, ter izvedba upravnih m strokovnih nalog ministrstva v zvezi z navedenimi organi, razen v kolikor je za izvedbo določenih upravnih ali strokovnih nalog na podlagi izrecne določbe pristojna druga NOE ministrstva,
  • vodenje v upravnih postopkih na II. stopnji v zadevah s področja meroslovja,
  • izvajanje nalog informacijskih in drugih centrov za podporo delovanja notranjega trga EU.

 

 

Področje storitev in področje proizvodov