Skoči na vsebino

SPREMLJANJE DELOVANJA SLOVENSKEGA TRGA KOT INTEGRALNEGA DELA NOTRANJEGA TRGA EU

Dobro delujoč notranji trg EU je bistvenega pomena za ustvarjanje delovnih mest in rast ter za spodbujanje gospodarske stabilnosti. Učinkovitejši enotni trg lahko več prispeva k izboljšanju poslovnega okolja in s tem spodbuja podjetja, da vlagajo in ustvarjajo nova delovna mesta, ter povečanju zaupanja potrošnikov in povpraševanja. Dobro delujoč notranji trg je zato odločilen v času gospodarske recesije, da olajša okrevanje evropskega gospodarstva.

 

Za dobro delujoč enotni trg je bistveno, da se pravila Skupnosti, ki vplivajo na delovanje enotnega trga, pravilno prenesejo v nacionalne zakonodajne sisteme držav članic EU in da se potem pravilno uporabljajo, izvršujejo, spremljajo in uspešno uskladijo.

 

Ministrstvo za gospodarstvo je po sklepu Vlade RS koordinator zadev s področja notranjega trga EU. V tej zvezi se udeležujemo sestankov Svetovalnega odbora za notranji trg (IMAC – Internal Market Advisory Committee), ki jih sklicuje Evropska komisija, Generalni direktorat za notranji trg in storitve. Sestanki IMAC se sklicujejo na ravni generalnih direktorjev, pristojnih za notranji trg (IMAC-Directors General) ter na ravni namestnikov generalnih direktorjev pristojnih za notranji trg (IMAC-Deputies).

 

Na sestankih Svetovalnega odbora za notranji trg se obravnavajo horizontalne zadeve notranjega trga, npr.:

 • strateška vprašanja o nadaljnjem razvoju enotnega trga EU,
 • vpliv storitvene direktive na nadaljnjo integracijo notranjega trga,
 • korelacija med notranjim trgom in politiko varstva potrošnikov,
 • zunanja dimenzija enotnega trga,
 • zmanjševanje administrativnih ovir in pobude za boljšo zakonodajo,
 • ukrepi za izboljšanje delovanja enotnega trga,pregled poročil o indikatorjih delovanja notranjega
 • pregled poročil o indikatorjih delovanja notranjega trga (Internal Market Scoreboard) in o delovanju mreže SOLVIT (SOLVIT Report)

Prav tako se udeležujemo sestankov Delovne skupine za upravljanje (Working Group on Governance), ki se ukvarja predvsem z ukrepi za izboljšanje delovanja enotnega trga EU, s katerimi bo zagotovljeno, da imajo državljani in podjetja še naprej koristi od gospodarskih prednosti, ki jih ustvarja enotni trg. Ukrepi, ki jih sprejmejo države članice, in ukrepi, ki jih sprejme Komisija, se morajo dopolnjevati. Za pravilno delovanje enotnega trga je bistven usklajen in sodelovalen pristop – v partnerstvu med Komisijo in državami članicami – s skupnim ciljem izboljšati prenos, uporabo in izvrševanje pravil enotnega trga. Zato je potrebno krepiti partnersko sodelovanje med državami članicami in Evropsko komisijo. Partnersko sodelovanje zahteva vzpostavitev in ohranjanje tesnega sodelovanja v posameznih državah članicah in med njimi ter s Komisijo na vseh področjih, pomembnih za enotni trg. Pomeni tudi, da države članice prevzamejo skupno odgovornost in torej bolj proaktivno vlogo pri upravljanju enotnega trga.

 

Na sestankih Delovne skupine za upravljanje se obravnavajo področja, ki so odločilna za vzpostavitev dobro delujočega enotnega trga EU, in sicer:

 • zagotavljanje usklajenosti glede vprašanj enotnega trga,
 •  izboljšanje sodelovanja med državami članicami in s Komisijo,
 •  izboljšanje prenosa pravil enotnega trga,
 • spremljanje trgov in sektorjev, da se ugotovi morebitno slabo delovanje trga,
 • izboljšanje uporabe pravil enotnega trga,
 •  krepitev izvrševanja pravil enotnega trga in spodbujanje mehanizmov za reševanje težav,
 • spodbujanje rednega ocenjevanja nacionalne zakonodaje,
 • obveščanje državljanov in podjetij o njihovih pravicah na enotnem trgu EU.