Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

SEKTOR ZA GOSPODARSKO PRAVO, POMOČ IN PRESTRUKTURIRANJE GOSPODARSKIH DRUŽB V TEŽAVAH IN INTELEKTUALNO LASTNINO

V sektorju se opravljajo naslednje strokovne, izvršilne in razvojne upravne naloge:   

 • Sodelovanje pri oblikovanju  politike in  razvojnih usmeritev na  področju  sistemske  ureditve gospodarskega prava in intelektualne lastnine na nacionalni ravni in na mednarodni oz. EU ravni,
 • Priprava zakonov, programov in ukrepov s področja pomoči pri reševanju ter prestrukturiranju gospodarskih družb v težavah,
 • Priprava in usklajevanje predlogov zakonov, podzakonskih predpisov m drugih aktov ter gradiv, ter zagotavljanje druge strokovne pomoči pri oblikovanju politike na delovnem področju sektorja,
 • Izvajanje izvršilnih nalog na delovnem področju sektorja,
 • Spremljanje in analiziranje stanja izvajanja zakonodaje in uresničevanja strategij ter priprava strokovnih mnenj na delovnem področju sektorja,
 • Sodelovanje in medresorsko usklajevanje znotraj ministrstva, z organi ministrstva in z drugimi ministrstvi, pristojnimi organi, ter nevladnimi organizacijami in interesnimi združenji na delovnem področju sektorja,
 • Nadzor nad delom organa v sestavi iz delovnega področja direktorata oziroma sektorja, in sicer Urada RS za intelektualno lastnino, ter izvedba upravnih in strokovnih nalog ministrstva v zvezi z navedenimi organi, razen v kolikor je za izvedbo določenih upravnih ali strokovnih nalog na podlagi izrecne določbe pristojna druga NOE ministrstva.

 

1.    PODROČJE GOSPODARSKEGA PRAVA

 

Pristojnosti:  

 • oblikovanje in priprava predpisov s področja prava družb;
 • spremljanje izvajanja zakonodaje s področja prava družb ter priprava strokovnih mnenj;
 • reševanje aktualnih vprašanj s predmetnega področja;
 • sodelovanje v delovnih in strokovnih skupinah Sveta in Komisije ter podajanje stališč pri pripravi aktov v okviru institucij Evropske Skupnosti na predmetnem področju;
 • skrb za prenos zakonodaje Evropske Skupnosti s predmetnega področja v nacionalni pravni red;
 • strokovno sodelovanje pri pripravi druge zakonodaje iz širšega sistemskega področja.  

Naloge: 

 • aktivno strokovno sodelovanje z drugimi državnimi organi, institucijami, interesnimi združenji in drugimi zainteresiranimi osebami pri oblikovanju gospodarskim družbam in podjetnikom prijaznega normativnega okolja;
 • izvajanje nalog, povezanih s pravnim redom EU: priprava gradiv, strokovnih podlag in predlogov stališč za Vlado Republike Slovenije v okviru sodelovanja v delovnih telesih Komisije in Sveta, za Urad EU in za druge organe EU; priprava in/ali koordiniranje priprave analiz, poročil, informacij in drugi gradiv na delovnem področju sektorja. 

Temeljni predpis na področju prava gospodarskih družb v Republiki Sloveniji predstavlja Zakon o gospodarskih družbah, ki določa temeljna statusna korporacijska pravila ustanovitve in poslovanja gospodarskih družb, samostojnih podjetnikov posameznikov, povezanih oseb, gospodarskih interesnih združenj, podružnic tujih podjetij in njihovega statusnega preoblikovanja. Državni zbor je ZGD-1 sprejel  4.aprila 2006, v Uradnem listu RS pa je bil objavljen 19.aprila 2006. Po sprejetju je bil ZGD-1 že večkrat noveliran.

 

Na podlagi ZGD-1 so bili izdani naslednji podzakonski akti:  

 

V uporabo domačim gospodarskim subjektom ter domači in tuji zainteresirani javnosti je na voljo tudi angleška različica ZGD-1, ki vsebuje spremembe in dopolnitve do vključno novele ZGD-1D.

 

Poleg ZGD-1 kot najpomembnejšega vira gospodarskega prava, sodijo v pristojnost sektorja tudi naslednji predpisi: 

 • Zakon o prevzemih (Uradni list RS, št. 79/06, 67/07 - ZTFI, 1/08, 68/08, 35/11 - ORZPre75, 105/11 - odl. US, 10/12, 38/12, 56/13, 63/13 - ZS-K, 25/14 in 75/15), ki ureja postopke v zvezi s prevzemi delniških družb na trgu vrednostnih papirjev. Nadzor nad izvajanjem ZPre-1 opravlja Agencija za trg vrednostnih papirjev. Dostopen je tudi angleški prevod  ZPre-1, ki vključuje tudi novelo ZPre-1C.
 • Zakon o udeležbi delavcev pri dobičku (Ur.l. RS, št. 25/08), ki ureja udeležbo delavcev pri dobičku družbe in udeležbo v lastništvu družbe, pogodbo o udeležbi pri dobičku, postopek za sklenitev pogodbe, denarno in delniško shemo ter pogoje za pridobitev olajšav pri davkih in prispevkih za socialno varnost,
 • Zakon o gospodarskih zbornicah (Uradni list RS, št. 60/06, 110/09 in 77/11), ki ureja status gospodarskih zbornic, postopek ustanavljanja, delovanja, preoblikovanja in prenehanja gospodarskih zbornic ter preoblikovanje Gospodarske zbornice Slovenije.
 • Zakon o prejemkih poslovodnih oseb v gospodarskih družbah v večinski lasti Republike Slovenije in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 21/10, 8/11 - ORZPPOGD4 in 23/14 - ZDIJZ-C), ki ureja prejemke direktorjev v gospodarskih družbah, v katerih so neposredno ali posredno imetnice večinskega deleža RS oziroma samoupravne lokalne skupnosti. ZPPOGD določa pravila, ki jih morajo člani organov nadzora družb upoštevati pri odločanju o sklepanju pogodb o zaposlitvi direktorjev;
 • Obrtni zakon (Uradni list RS, št. 40/04 - uradno prečiščeno besedilo, 117/06 - ZdavP-2 , 102/07 in 30/13 (36/13 popr.) ureja obrtne dejavnosti, pogoje za opravljanje obrtnih dejavnosti, domačo in umetnostno obrt, organiziranje obrtnega zborničnega sistema in osnove izobraževanja ter usposabljanja kadrov za potrebe opravljanja obrtne dejavnosti. 

Na podlagi Obrtnega zakona so bili izdani naslednji pravni akti:  

Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije je na podlagi Obrtnega zakona in v soglasju z ministrom za gospodarski razvoj in tehnologijo na svojih spletnih straneh objavila:  

Poslovni subjekti, ki želijo opravljati obrtno dejavnost tudi izven Republike Slovenije, si morajo pridobiti evropsko potrdilo. Dokument  izda Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije in vsebuje podatke o poslovnem subjektu, ki jih vodi v obrtnem registru. Izdaja evropskega potrdila ni povezana s članstvom v OZS.

 

Vse informacije in vloga so dostopni na spletni strani OZS. 

 

2. PODROČJE POMOČI IN PRESTRUKTURIRANJA GOSPODARSKIH DRUŽB V TEŽAVAH

 

Ministrstvo izvaja postopke prestrukturiranja gospodarskih  družb in zadrug v težavah v skladu z Zakonom o pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb in zadrug v težavah (Ur.l. RS, št. 5/17, v nadaljevanju: ZPRPGDZT ). ZPRPGDT je bil pri Komisiji EU priglašen kot shema državnih pomoči, zato je  ministrstvo pri  dodeljevanju tovrstnih pomoči dolžno spoštovati tudi Smernice Skupnosti o državni pomoči za reševanje in prestrukturiranje nefinančnih podjetij v težavah (EU, 2014/C 249/01).

 

V okviru splošnega sistema državnih pomoči v Republiki Sloveniji in EU ima proces dodeljevanja državnih pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb v težavah zelo specifično vlogo. Upravičujejo jo lahko na primer socialni ali regionalno politični razlogi, potreba po upoštevanju strateške vloge posameznih gospodarskih subjektov v nacionalni ekonomiji ali v izjemnem primeru želja po vzdrževanju konkurenčne tržne strukture, ko bi izginjanje gospodarskih družb ali zadrug lahko vodilo k monopolni ali škodljivi oligopolni situaciji. Pod drugi strani pa ne bi bilo upravičeno, če bi umetno vzdrževali pri življenju gospodarske subjekte v sektorju z dolgoročno strukturno presežno zmogljivostjo ali v primeru, da lahko ti preživijo le s pomočjo ponavljajočih se državnih posegov.

 

Zato je uporaba pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb in zadrug v težavah dopustna le izjemoma in je upravičena le ob upoštevanju zakonsko določenih pogojev.

 

Aktivnosti, ki se izvajajo na področju reševanja in prestrukturiranja podjetij: 

 • usmerjanje in svetovanje gospodarskim družbam in zadrugam pri pripravi programov prestrukturiranja
 • izdelava strokovnih podlag za ministra za gospodarski razvoj in tehnologijo pri odločanju o dodelitvi pomoči za reševanje in prestrukturiranje
 • spremljanje in nadzor izvajanja projektov prestrukturiranja
 • izdelava poročil o dodeljenih pomočeh za reševanje in prestrukturiranje
 • izdelava strokovnih analiz o učinkovitosti dodeljenih pomoči za reševanje in prestrukturiranje
 • priprava predlogov zakonskih in podzakonskih aktov, ki se nanašajo na sistemsko ureditev in področje delovanja sektorja
 • izvedba in koordiniranje aktivnosti v komuniciranju z Evropsko komisijo  (za velike družbe ali zadruge ter pomoči za reševanje in prestrukturiranje, ki presegajo 10 milijonov EUR, ministrstvo dodeli pomoč na podlagi posamične priglasitvi Evropski komisiji in pridobitvi njenega sklepa o skladnosti priglašene pomoči s pravili notranjega trga EU). 

Pravne podlage, na osnovi katerih se dodeli pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb in zadrug v težavah, so naslednje:   

Cilji izvajanja ZPRPGDZT 

 1. Transparentnost, strokovnost in profesionalnost postopkov vodenja
 2. Racionalnost sistema zaradi omejeni javno-finančnih virov in posledično selektivnost izbora na podlagi objektivnih strokovnih kriterijev
 3. Višja učinkovitost sistema - dvig deleža družb, ki si z državno pomočjo povrnejo sposobnost preživetja na trgu 

Pogoji za oddelitev pomoči po ZPRPGDZT:

 

I.         NUJNI POGOJI (presoja jih ministrstvo): 

 • Splošni pogoji za oddelitev  - 7. člen ZPRPGDZT
 • Družba oziroma zadruga v težavah (kapitalska neustreznost ali insolventnost po ZFPPIPP) - 8. člen ZPRPGDZT
 • Sistemsko pomembna vloga družbe oziroma zadruge za državo ali regijo - 9. člen ZPRPGDZT

II.        ZADOSTNI POGOJ (presoja ga strokovna komisija):

 

Kakovosten, verodostojen in realističen program prestrukturiranja (ali osnutek oziroma poenostavljeni program prestrukturiranja - odvisno od zaprošene vrste pomoči), ki družbi z razumno stopnjo verjetnosti zagotavlja povrnitev dolgoročne sposobnosti   preživetja na trgu - 6. odstavek 27. člena ZPRPGDZT in vsebuje tudi sklenjen MRA z bankami o sodelovanju pri izvedbi prestrukturiranja - tretja alineja 1. odstavka 27. člena ZPRPGDZT

 

Vrste pomoči za reševanje in prestrukturiranje so: 

 • POMOČ ZA REŠEVANJE  - pomoč v času priprave programa prestrukturiranja druž-be ali zadruge
 • POMOČ ZA PRESTRUKTURIRANJE - pomoč za izvajanje programa prestrukturiranja za ob¬novo dolgoročne sposobnosti preživetja družbe ali zadruge
 • ZAČASNA PODPORA ZA PRESTRUKTURIRANJE - pomoč, namenjena podpori za prestrukturiranje družbe ali zadruge, ki se sicer že izvaja pretežno iz lastnih virov. 

Dodelijo se lahko v obliki: 

 • kredita,
 • subvencije,
 • poroštva,
 • kapitalske naložbe. 

Postopek dodelitve

 

Družba, ki meni, da izpolnjuje pogoje za dodelitev pomoči po navedenih zakonskih podlagah, pošlje na ministrstvo vlogo z obrazložitvijo in prilogami, v skladu z 27. členom ZPRPGDZT.   

3.    PODROČJE INTELEKTUALNE LASTNINE

   

Pristojnosti: 

 • oblikovanje in priprava predpisov s področja prava intelektualne lastnine v sodelovanju z Uradom RS za intelektualno lastnino;
 • spremljanje izvajanja zakonodaje s področja intelektualne lastnine ter priprava strokovnih mnenj v sodelovanju z Uradom RS za intelektualno lastnino;
 • skrb za prenos zakonodaje Evropske Unije s predmetnega področja v nacionalni pravni red;
 • Nadzor nad delom organa v sestavi - Urada RS za intelektualno lastnino.

Naloge:

 • aktivno strokovno sodelovanje z drugimi državnimi organi, institucijami, interesnimi združenji in drugimi zainteresiranimi osebami pri oblikovanju ter pri izvajanju aktivnosti za uresničevanje varstva na področju intelektualne lastnine;
 • izvajanje nalog, povezanih s pravnim redom EU: priprava gradiv, strokovnih podlag in predlogov stališč za Vlado Republike Slovenije v okviru sodelovanja v delovnih telesih Komisije in Sveta, za Urad EU in za druge organe EU; priprava in/ali koordiniranje priprave analiz, poročil, informacij in drugi gradiv na delovnem področju sektorja;

 Zakonske podlage: 

Podrobnejši seznam pravnih podlag s področja intelektualne lastnine si lahko ogledate na uradni spletni strani Urada RS za intelektualno lastnino

 

4.    PODROČJE POSLOVNEGA REGISTRA SLOVENIJE

 

Pristojnosti: 

 • oblikovanje in priprava predpisov s področja Poslovnega registra Slovenije;
 • spremljanje izvajanja predpisov s področja Poslovnega registra Slovenije ter priprava strokovnih mnenj;
 • skrb za prenos zakonodaje Evropske Unije s področja v nacionalni pravni red;
 • strokovno sodelovanje pri pripravi druge zakonodaje iz širšega področja. 

Zakonske podlage: