Skoči na vsebino

AKTIVNOSTI ZA SPODBUJANJE TNI

V okviru programa so predvidene glavne aktivnosti za spodbujanje TNI, ki so:

 

1. Trženje in promocija:

• Program identifikacije tujih investitorjev (individualni program identifikacije tujih investitorjev, program privabljanja po (pod)sektorjih, t.i. „lead generation“)
• Promocija Slovenije, njenih regij in posameznih področij (sektorjev in pod-sektorjev), kot lokacije za TNI (promocijski materiali, virtualna promocija poslovnih in industrijskih con, investicijske priložnosti on-line, virtualni nastop „Invest Slovenia“, oglaševanje,…) 
• Promocijski dogodki (B2B srečanja s potencialnimi investitorji, investicijske konference, sejemski nastopi, t.i. „road-show-i“, izvedba obiskov potencialnih investitorjev,…)

 

2. Izobraževanje in/ali usposabljanje (za partnerske institucije ter izobraževanje promotorjev za privabljanje TNI)

 

3. Zagotavljanje informacij in svetovanje (v pred-, med- in po-investicijskem obdobju)

 

4. Analitična orodja in študije za spremljanje TNI

 

5. Finančne spodbude za TNI:

Spodbude za tuje vlagatelje so na voljo na podlagi Javnega razpisa za spodbujanje tujih neposrednih investicij v Republiki Sloveniji  za prve kapitalske vstope.

Javni razpis za spodbujanje tujih neposrednih investicij v Republiki Sloveniji v letih 2016 in 2017 za prve kapitalske vstope  je bil objavljen v Uradnem listu št. 47 z dne 1.7.2016.  Javni razpis bo odprt do 27. 03. 2017 oziroma do porabe predvidenih proračunskih sredstev (4.640.000 EUR v letu 2017). Rok za prispetje prijav za drugo odpiranje je 30. januar 2017. Podrobnejše informacije o razpisu so na voljo na spletni strani  agencije SPIRIT oz. neposredno na javni agenciji SPIRIT, ki razpis vodi: http://www.spiritslovenia.si/razpisi/2016-07-01-Javni-razpis-za-spodbujanje-tujih-neposrednih-investicij-v-Republiki-Sloveniji-v-letih-2016-in-2017---prvi-kapitalski-vstopi-TNI-16-17.

 

Zakon o spodbujanju tujih neposrednih investicij in internacionalizacije podjetij (Uradni list RS, št. 107/06 – uradno prečiščeno besedilo, 11/11, 57/12 in 17/15), omogoča po 7.b členu tudi dodeljevanje spodbud po posebnem postopku. Spodbude se dodeljuje v skladu z Uredbo o finančnih spodbudah za tuje neposredne investicije (Uradni list RS, št. 62/14), in Uredba Komisije (EU) št. 651/2014 z dne 17. junija 2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči za združljive z notranjim trgom pri uporabi členov 107 in 108 Pogodbe  (Uradni list EU L187, 26.06.2014), na podlagi katere je tudi priglašena shema državnih pomoči.

 

Na tem mestu so vam na voljo tudi informativni obrazci (english version: obrazci-angleško) za predstavitev investicijskega projekta, vzorec pogodbe (english version: vzorec pogodbe -angleško), katero prijavitelj podpiše z ministrstvom v primeru pozitivne odločitve Vlade RS o podpori projektu in seznam upravičenih stroškov (english version: seznam upravičenih stroškov - angleško), kateri so lahko upoštevani pri opisanem postopku.

 

Za več informacij glede posebnega postopka nam pošljite vaša vprašanja na e-naslov - gp.mgrt(at)gov.si.