Skoči na vsebino

AKTIVNOSTI ZA SPODBUJANJE TNI

Aktivnosti za spodbujanje TNI

V okviru programa so predvidene glavne aktivnosti za spodbujanje TNI, ki so:

 

1. Trženje in promocija:

• Program identifikacije tujih investitorjev (individualni program identifikacije tujih investitorjev, program privabljanja po (pod)sektorjih, t.i. „lead generation“)
• Promocija Slovenije, njenih regij in posameznih področij (sektorjev in pod-sektorjev), kot lokacije za TNI (promocijski materiali, virtualna promocija poslovnih in industrijskih con, investicijske priložnosti on-line, virtualni nastop „Invest Slovenia“, oglaševanje,…) 
• Promocijski dogodki (B2B srečanja s potencialnimi investitorji, investicijske konference, sejemski nastopi, t.i. „road-show-i“, izvedba obiskov potencialnih investitorjev,…)

 

2. Izobraževanje in/ali usposabljanje (za partnerske institucije ter izobraževanje promotorjev za privabljanje TNI)

 

3. Zagotavljanje informacij in svetovanje (v pred-, med- in po-investicijskem obdobju)

 

4. Analitična orodja in študije za spremljanje TNI

 

5. Finančne spodbude za TNI:

Spodbude za tuje vlagatelje so na voljo na podlagi Javnega razpisa za spodbujanje tujih neposrednih investicij v Republiki Sloveniji  za prve kapitalske vstope.

Javni razpis za spodbujanje tujih neposrednih investicij v Republiki Sloveniji v letih 2016 in 2017 za prve kapitalske vstope  je bil objavljen v Uradnem listu št. 47 z dne 1.7.2016.  Javni razpis bo odprt do 27. 03. 2017 oziroma do porabe predvidenih proračunskih sredstev (4.640.000 EUR v letu 2017). Rok za prispetje prijav za drugo odpiranje je 30. januar 2017. Podrobnejše informacije o razpisu so na voljo na spletni strani  agencije SPIRIT oz. neposredno na javni agenciji SPIRIT, ki razpis vodi: http://www.spiritslovenia.si/razpisi/2016-07-01-Javni-razpis-za-spodbujanje-tujih-neposrednih-investicij-v-Republiki-Sloveniji-v-letih-2016-in-2017---prvi-kapitalski-vstopi-TNI-16-17.

 

Zakon o spodbujanju tujih neposrednih investicij in internacionalizacije podjetij (Uradni list RS, št. 107/06 – uradno prečiščeno besedilo, 11/11, 57/12 in 17/15), omogoča po 7.b členu tudi dodeljevanje spodbud po posebnem postopku. Spodbude se dodeljuje v skladu z Uredbo o finančnih spodbudah za tuje neposredne investicije (Uradni list RS, št. 62/14), in Uredba Komisije (EU) št. 651/2014 z dne 17. junija 2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči za združljive z notranjim trgom pri uporabi členov 107 in 108 Pogodbe  (Uradni list EU L187, 26.06.2014), na podlagi katere je tudi priglašena shema državnih pomoči.

 

V pripravi je nov Zakon o spodbujanju investicij. Več informacij najdete pod Zakonodajo - Predlogi predpisov.

 

Na tem mestu so vam na voljo tudi informativni obrazci (english version: obrazci-angleško) za predstavitev investicijskega projekta, vzorec pogodbe (english version: vzorec pogodbe -angleško), katero prijavitelj podpiše z ministrstvom v primeru pozitivne odločitve Vlade RS o podpori projektu in seznam upravičenih stroškov (english version: seznam upravičenih stroškov - angleško), kateri so lahko upoštevani pri opisanem postopku.

 

Za več informacij glede posebnega postopka nam pošljite vaša vprašanja na e-naslov - gp.mgrt(at)gov.si.