Skoči na vsebino

TUJE NEPOSREDNE INVESTICIJE

Tuje neposredne investicije (TNI) so pomemben dejavnik gospodarske rasti, saj nacionalni ekonomiji prinašajo številne ugodne učinke (ustvarjanje novih delovnih mest in s tem zmanjšanje brezposelnosti, nova znanja, nove tehnologije, učinkovita alokacija virov, skladnejši regionalni razvoj, dodatni davčni prihodki, vključevanje slovenskih podjetij v dobaviteljske mreže transnacionalnih podjetij …. 

 

STANJE TNI V RS

 

Po podatkih Banke Slovenije je bilo stanje TNI konec leta 2016 12,9 mlrd EUR (kar je 11,5% več kot konec leta 2015).

 

VELIK POMEN TNI ZA SLOVENSKO GOSPODARSTVO

 

Delež podjetij s TNI med vsemi slovenskimi podjetji je bil konec leta 2016 4,7%. Podjetja s tujim kapitalom so kljub majhnemu deležu zelo pomembna za slovenski podjetniški sektor (predstavljajo 23,7% kapitala, 24,4% zaposlenih, ustvarijo 31,1% čistih prihodkov od prodaje, 28,8% vsega dobička iz poslovanja,...). Najbolj so izstopala pri blagovni menjavi s tujino, kjer je bilo doseženega 39,9% izvoza in 44,9% uvoza slovenskega podjetniškega sektorja. 

 

Več informacij (tudi glede začasnih podatkov) je na voljo na spletni strani Banke Slovenije, ki spremlja prilive in stanje glede tujih neposrednih investicij (https://www.bsi.si/publikacije/statisticna-porocila/neposredne-nalozbe)

 

 

SPODBUJANJE TNI

Spodbujanje TNI je eno izmed prioritetnih področij ne samo Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT), temveč tudi Vlade RS.

 

Pri tem je MGRT zadolženo za oblikovanje politike spodbujanja TNI, izvajalska institucija na tem področju pa je javna agencija SPIRIT Slovenija, ki med drugim nudi brezplačne, informacijske, svetovalne in druge storitve za tuje investitorje, tako osebno kot preko spletnega portala za tuje investitorje, kjer najdete informacije kot npr. o: 

 
Investicijskih priložnostih

Lokacijah in industrijskih conah - 3 D interaktivna baza podatkov

O aktualnih razpisih za podjetja (registrirana v Sloveniji, v angleščini, enkrat mesečno se ažurira, tabela na dnu strani)

Vlada RS je maja 2015 sprejela Program spodbujanja internacionalizacije 2015-2020, ki predstavlja usmeritve na področju spodbujanja TNI. V okviru programa je predviden aktiven, dinamičen, učinkovit in sodoben, predvsem pa individualiziran pristop pri privabljanju TNI, predvideni so tudi novi prijemi in orodja. Iz splošne promocije se Slovenija postopno osredotoča na ciljno promocijo in spodbujanje TNI v specifičnih skupinah, sektorjih in pod-sektorjih slovenskega gospodarstva. 

 

Glede na njene značilnosti bomo Slovenijo promovirali predvsem kot:


1. Center za raziskave in razvoj (R&D hub)
2. Center za zeleno gospodarstvo (Green Hub) ter
3. Logistični center (Logistics Hub).

 

Ukrepi za spodbujanje TNI so namenjeni investitorjem v vseh fazah vstopa na slovenski trg, v pred-, med- ter po-investicijskem obdobju (Nadaljnja rast in razvoj podjetij s tujim in mešanim kapitalom). Ukrepi so usmerjeni k potencialnim investitorjem, ki sledijo trajnostni naravnanosti in odgovornosti, ter so skladni z našimi pričakovanji glede doprinosa k gospodarstvu in uspešnega izkoriščanja konkurenčnih prednosti slovenskega gospodarstva.

 

Aktualni izvedbeni načrt programa, ki ga je prav tako potrdila Vlada RS, je dokument z naslovom Mednarodni izzivi 2017-2018. Skladno z dokumentom se v letih 2017-2018 osredotočamo predvsem na uvajanje novih pristopov na področju privabljanja in ohranjanja TNI. Ob tem pa želimo poudariti, da je vsak investitor z jasno vizijo poslovanja v Sloveniji, trajnostno naravnanostjo ter odgovornostjo, ne glede na to, iz katere države prihaja, dobrodošel.

 

Tuji investitorj lahko v Sloveniji najdejo različne priložnosti za investiranje:

- kot lokacija za proizvodnjo za regionalne in globalne trge,
- kot lokacija za testiranje in zagon trga,
- kot lokacija za sedeže družb za pokrivanje določenih regij, storitvene, distribucijske in logistične centre,
- v okviru širitve slovenskega storitvenega sektorja,
- v okviru privatizacije in lastniške konsolidacije slovenskih podjetij v državni lasti,
- kot ugodno okolje za tehnološko napredne in R&D intenzivne projekte ter
- v okviru obsežnih infrastrukturnih projektov.

 

Slovensko poslovno okolje ima številne ugodnosti in s tem prednosti, zato verjamemo, da bomo z aktivnim pristopom ter neprestanim izboljšanjem poslovnega ter podpornega okolja uspeli ne samo zadržati tuje investitorje, temveč tudi privabiti nove.

 

MGRT skupaj s SPIRIT vsako leto podeljuje tudi nagrado »Invest Slovenia FDI Award«