Skoči na vsebino

TUJE NEPOSREDNE INVESTICIJE

Tuje neposredne investicije (TNI) so pomemben dejavnik gospodarske rasti, saj nacionalni ekonomiji prinašajo številne ugodne učinke (ustvarjanje novih delovnih mest in s tem zmanjšanje brezposelnosti, nova znanja, nove tehnologije, učinkovita alokacija virov, skladnejši regionalni razvoj, dodatni davčni prihodki, vključevanje slovenskih podjetij v dobaviteljske mreže transnacionalnih podjetij …. 

 

STANJE TNI V RS

Po podatkih Banke Slovenije je bilo stanje TNI konec leta 2015 11,56 mlrd EUR (kar je 13,4% več kot konec leta 2014).

 

GLOBALNI INVESTICIJSKI TRENDI V LETU 2016 in napoved (UNCTAD).

 

VELIK POMEN TNI ZA SLOVENSKO GOSPODARSTVO

 

Delež TNIglede na BDP je konec leta 2015 znašal 30%.

 

Delež podjetij s TNI med vsemi slovenskimi podjetji je bil v letu 2015 4,5%. Podjetja s tujim kapitalom so kljub majhnemu deležu zelo pomembna za slovenski podjetniški sektor ter v večini primerov uspešnejša od domačih podjetij (imajo 22,5% kapitala, predstavljajo 23,4% zaposlenih, 30,3% čistih prihodkov od prodaje, realizirajo 39,8,1% vsega izvoza ter 44,1% uvoza). Podjetja s tujimi neposrednimi investicijami so v letu 2015 izplačevala tudi 12,1 % višjo plačo na zaposlenega v primerjavi s povprečno plačo na zaposlenega v Sloveniji. Prav tako so podjetja s tujimi neposrednimi naložbami dosegala višji čisti dobiček na zaposlenega in višjo dodano vrednost na zaposlenega.

 

DRŽAVE INVESTITORICE
Med državami investitoricami so prevladovale države EU. Avstrija (3,56 mrd, 30,7%), Nemčija (1,01 mrd, 9,4%), Nizozemska (1,02 mrd, 8,8%), Hrvaška (938 mio, 8,1%) in Italija (842 mio, 7,2%).

 

SPODBUJANJE TNI

Spodbujanje TNI je eno izmed prioritetnih področij ne samo Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT), temveč tudi Vlade RS.

 

Pri tem je MGRT zadolženo za oblikovanje politike spodbujanja TNI, izvajalska institucija na tem področju pa je javna agencija SPIRIT Slovenija, ki med drugim nudi brezplačne, informacijske, svetovalne in druge storitve za tuje investitorje, tako osebno kot preko spletnega portala za tuje investitorje, kjer najdete informacije kot npr. o: 

 
Investicijskih priložnostih

Lokacijah in industrijskih conah - 3 D interaktivna baza podatkov

O aktualnih razpisih za podjetja (registrirana v Sloveniji, v angleščini, enkrat mesečno se ažurira, tabela na dnu strani)

Vlada RS je maja 2015 sprejela Program spodbujanja internacionalizacije 2015-2020, ki predstavlja usmeritve na področju spodbujanja TNI. V okviru programa je predviden aktiven, dinamičen, učinkovit in sodoben, predvsem pa individualiziran pristop pri privabljanju TNI, predvideni so tudi novi prijemi in orodja. Iz splošne promocije se Slovenija postopno osredotoča na ciljno promocijo in spodbujanje TNI v specifičnih skupinah, sektorjih in pod-sektorjih slovenskega gospodarstva. 

 

Glede na njene značilnosti bomo Slovenijo promovirali predvsem kot:


1. Center za raziskave in razvoj (R&D hub)
2. Center za zeleno gospodarstvo (Green Hub) ter
3. Logistični center (Logistics Hub).

 

Ukrepi za spodbujanje TNI so namenjeni investitorjem v vseh fazah vstopa na slovenski trg, v pred-, med- ter po-investicijskem obdobju (Nadaljnja rast in razvoj podjetij s tujim in mešanim kapitalom). Ukrepi so usmerjeni k potencialnim investitorjem, ki sledijo trajnostni naravnanosti in odgovornosti, ter so skladni z našimi pričakovanji glede doprinosa k gospodarstvu in uspešnega izkoriščanja konkurenčnih prednosti slovenskega gospodarstva.

 

Aktualni izvedbeni načrt programa, ki ga je prav tako potrdila Vlada RS, je dokument z naslovom Mednarodni izzivi 2017-2018. Skladno z dokumentom se v letih 2017-2018 osredotočamo predvsem na uvajanje novih pristopov na področju privabljanja in ohranjanja TNI. Ob tem pa želimo poudariti, da je vsak investitor z jasno vizijo poslovanja v Sloveniji, trajnostno naravnanostjo ter odgovornostjo, ne glede na to, iz katere države prihaja, dobrodošel.

 

Tuji investitorj lahko v Sloveniji najdejo različne priložnosti za investiranje:

- kot lokacija za proizvodnjo za regionalne in globalne trge,
- kot lokacija za testiranje in zagon trga,
- kot lokacija za sedeže družb za pokrivanje določenih regij, storitvene, distribucijske in logistične centre,
- v okviru širitve slovenskega storitvenega sektorja,
- v okviru privatizacije in lastniške konsolidacije slovenskih podjetij v državni lasti,
- kot ugodno okolje za tehnološko napredne in R&D intenzivne projekte ter
- v okviru obsežnih infrastrukturnih projektov.

 

Slovensko poslovno okolje ima številne ugodnosti in s tem prednosti, zato verjamemo, da bomo z aktivnim pristopom ter neprestanim izboljšanjem poslovnega ter podpornega okolja uspeli ne samo zadržati tuje investitorje, temveč tudi privabiti nove.

 

MGRT skupaj s SPIRIT vsako leto podeljuje tudi nagrado »Invest Slovenia FDI Award«. Nagrajenci za leto 2016 so:


1. kategorija: najboljši zaposlovalec: Novem Car Interior Design, d.o.o. (Novem Car Interior Design GmbH, Nemčija)
2. kategorija: dolgoročna prisotnost v regiji: Rosenbauer, d.o.o. (Rosenbauer International AG, Avstrija)
3. kategorija: v kategoriji uspešni poslovni rezultati: Leykam tiskarna, d.o.o. (Let's Print Holding AG, Avstrija)
4. kategorija: logistični hub: Glovis Europe GmbH, Podružnica Koper, Hyundai Glovis Ltd,  Koreja)