Skoči na vsebino

TUJE NEPOSREDNE INVESTICIJE

 

Tuje neposredne investicije (TNI) so pomemben dejavnik gospodarske rasti, saj nacionalni ekonomiji prinašajo številne ugodne učinke (ustvarjanje novih delovnih mest in s tem zmanjšanje brezposelnosti, nova znanja, nove tehnologije, učinkovita alokacija virov, skladnejši regionalni razvoj, dodatni davčni prihodki, vključevanje slovenskih podjetij v dobaviteljske mreže transnacionalnih podjetij,...)

 

Stanje TNI v RS

 

Prilivi vhodnih neposrednih investicij rastejo od 2013 naprej, v zadnjih letih predvsem zaradi postopkov privatizacije in tudi sicer večje prodaje lastniških deležev v slovenskih podjetjih, združitev in prevzemov, širitve obstoječih podjetij v tuji ali mešani lasti ter novih »greenfield« investicij. 

 

Po podatkih Banke Slovenije je bilo stanje TNI v Sloveniji konec leta 201612,9 milijarde EUR, kar izraženo v odstotkih bruto domačega proizvoda (BDP) predstavlja 32,0 % in je za 11,5 % več kot konec leta 2015.

 

V letu 2016 so bile najpomembnejše države investitorice Avstrija (24,7 % vseh TNI v Sloveniji) , Luksemburg (11,1%), Švica (10,6 %), Italija (8,8%) in Nemčija (8,6% vseh TNI). Po strukturi dejavnosti pa je bilo največ naložb v predelovalne dejavnosti, v finančne in zavarovalniške dejavnost, ter v dejavnosti trgovine, vzdrževanja in popravil motornih vozil. 

 

Po podatkih Banke Sloveniji (datum preseka: 29.6.2017)  je bilo stanje TNI v letu 2017 13,67 milijarde EUR.  

 

Izvorna država lastnika

 

Banka Slovenije beleži TNI v RS tudi po izvorni državi lastnika. Zapletene lastniške strukture multinacionalnih podjetij, ki so posledica odziva na več dejavnikov, kot

so financiranje svetovnih proizvodnih mrež, optimiranje davčnih in drugih zakonsko določenih bremen itd., lahko prikrijejo končni vir TNI v državo. TNI v Sloveniji glede na izvorno državo lastnika tako omogočajo vpogled, kdo nadzoruje naložbe in s tem nosi tveganja. Zavedati pa se je treba omejitev pri ugotavljanju izvornih držav, saj nekateri domači subjekti ne razpolagajo s podrobnimi lastniškimi shemami svojih lastnikov, pri čemer se uporabi najboljša možna ocena.

 

Tako so glede na izvorno državo lastnika Nemčija, Združene države, Francija, Ruska federacija in Mehika bolj pomembne države investitorice v Sloveniji kot v prikazu po državi investitorja.

 

Nemčija ima večji del svojih posrednih naložb v Sloveniji preko avstrijskih hčerinskih družb, enako velja za Rusko federacijo in Mehiko.

 

Največje povečanje TNI glede na izvorno državo lastnika v letu 2016 se nanaša na Združene države. Vlagatelji iz ZDA imajo večji del svojih posrednih naložb v Sloveniji preko povezanih podjetij v Luksemburgu, na Švedskem, v Nemčiji in v Švici.

Tudi Nizozemska spada med države, ki glede na sedež tujega lastnika v družbah v Sloveniji izkazujejo bistveno večje TNI kot pa se izkaže glede na izvorno državo, ki nadzira tujega lastnika (Vir: Banka Slovenije).

 

Velik pomen TNI za slovensko gospodarstvo

 

Kljub temu, da podjetja s TNI predstavljajo nizek delež celotne populacije slovenskih podjetij (in sicer 4,7 % konec leta 2016), so za  slovenski podjetniški sektor izredno pomembna. Podjetja s tujim lastništvom namreč zaposlujejo kar slabo četrtino (24,2 %) vseh zaposlenih, ter so ustvarila slabo tretjino (31,1 %) vseh čistih prihodkov od prodaje in 28,8 % vsega dobička iz poslovanja. Najbolj so izstopala pri blagovni menjavi s tujino, kjer je bilo doseženega 39,9 % izvoza in 44,9 % uvoza slovenskega podjetniškega sektorja.

 

Stanje izhodnih TNI

 

Stanje slovenskih TNI v tujini je konec leta 2016 znašalo 5,7 milijarde EUR, kar predstavlja 3,7 % povečanje glede na predhodno leto. Med prvimi petimi največjimi državami gostiteljicami slovenskih TNI so bile konec leta 2016 štiri države z ozemlja bivše Jugoslavije s 62,3-odstotnim deležem v celotnih TNI v tujini, peta po vrednosti slovenskih TNI v tujini pa je bila Ruska federacija.

 

 

Več informacij glede tujih neposrednih investicij  je na voljo na spletni strani Banke Slovenije, ki spremlja prilive in stanje glede tujih neposrednih investicij (https://www.bsi.si/publikacije/statisticna-porocila/neposredne-nalozbe).