Skoči na vsebino

INTERNACIONALIZACIJA

Osnovni ukrepi za podporo slovenskim podjetjem pri nastopu na tujih trgih so opredeljeni v Programu Vlade RS za spodbujanje internacionalizacije 2015-2020.

 

Zakaj je področje internacionalizacije pomembno?
- izvoz predstavlja več kot 70 % vrednosti slovenskega GDP, zato lahko upravičeno  govorimo o izjemno pomembnem področju, kateremu je potrebno namenjati posebno pozornost; 

- večja internacionalizacija pomembno pripomore k hitrejši rasti gospodarstva;
- slovenska podjetja so zaradi omejenosti domačega trga primorana v internacionalizacijo.

 

Strateški cilji programa so:

povečati vrednost izvoza za 5 % letno; povečati BDP per capita za 2-3 % letno in delež izvoza v BDP per capita za 2 % letno; povečati izvoz na ne-EU trge za 5 % letno; najmanj ohraniti delež stanja vhodnih TNI v BDP.

 

Operativni cilji programa so:

povečati število novih izvoznih podjetij za 0,5 % letno; povečati število vseh podprtih podjetij v okviru programa za 5 % letno; povečati število podprtih MSP za 50 % letno; povečati čiste prihodke MSP od prodaje na tujih trgih za 0,4 % letno; povečati stopnjo udeležbe Slovenije v GVV (op.a. gre za novo bazo podatkov, zato ni dostopnih preteklih referenčnih vrednosti); povečati obseg vrednosti vhodnih tujih neposrednih investicij za 4 % letno.

 

Cilji programa so usmerjeni v nadaljnjo rast in razvoj slovenskega gospodarstva v mednarodnem okolju ter k izboljševanju konkurenčnosti domačega podpornega okolja, kar je skladno tudi z evropskimi dokumenti in cilji.


Ciljna skupina so mednarodno usmerjeni MSP, tako začetniki, kakor tudi tisti, ki svoje poslovanje širijo oz. diverzificirajo (op.a. nekateri ukrepi bodo na voljo tudi velikim podjetjem).


Spodbujanje internacionalizacije podjetij
Ukrepi internacionalizacije so namenjeni spodbujanju slovenskih podjetij v različnih fazah razvoja izvozne aktivnosti, od predizvozne aktivnosti, tržnega vstopa kot tudi izvoznega poslovanja ter utrjevanja položaja na tujem trgu in razpršitvi poslovanja na nove tuje trge. Ob tem je treba poudariti pomembnost ohranjanja navzočnosti na »tradicionalnih« trgih kakor tudi iskanje priložnosti na novih tujih trgih oziroma regijah.

 

Privabljanje tujih investitorjev
Ukrepi tega dela programa so usmerjeni k potencialnim investitorjem, ki sledijo trajnostni naravnanosti in odgovornosti ter so skladni s pričakovanji glede uspešnega izkoriščanja konkurenčnih prednosti slovenskega gospodarstva tako z vidika posameznih gospodarskih sektorjev in pod-sektorjev, z vidika dodane vrednosti, ki jo le-te prinašajo, možnostmi zaposlitve razpoložljive delovne sile, komplementarnega sodelovanja s slovenskimi podjetji in možnostmi vključevanja v globalne dobaviteljske verige ter primernosti vključevanja v posamezne regije. Več o tujih investicijah pa je na voljo na tej povezavi.

 

Oba dela programa bosta nadalje razdelana v akcijskih načrtih.

Posamezne aktivnosti vseh partnerjev s področja internacionalizacije na izbranih tujih trgih, ter tudi pregled vseh mednarodnih aktivnosti partnerjev pa je podan v akcijskem načrtu MI 2015-2016 (Mednarodni izzivi 2015-2016). MGRT je v sodelovanju z deležniki oziroma partnerji pripravil nabor ciljnih tujih trgov ter aktivnosti, ki so načrtovane v letu 2015, z usmeritvami za leto 2016.

 

Ciljni tuji trgi so razdeljeni v tri skupine in temu so prilagojene tudi aktivnosti, namenjene spodbujanju sodelovanja z izbranimi tujimi trgi:

 

prioritetni trgi (ZDA, Japonska, Turčija).
V to skupino so uvrščeni trgi, ki so v svetovnem merilu zelo pomembni, slovenska podjetja pa tam še niso močno prisotna ali sploh niso prisotna. Ob izboru teh trgov se upošteva tudi potencialni učinek sklepanja prostotrgovinskih sporazumov (FTA), pomembnost trgov z vidika TNI (predvsem ZDA in Japonska), prenos novih znanj in tehnologij ter razvoj novih industrij. Gre za trge, kjer bodo prišli bolj do izraza proizvodi z višjo dodano vrednostjo, uporabo in razvojem novih znanj, tehnologij in procesov, ter kjer so pomembna  povezovanja podjetij in vključevanje v globalne verige vrednosti (v nadaljevanju: GVV).


tradicionalni trgi

V to skupino trgov so vključeni trgi, kjer so slovenska podjetja tradicionalno prisotna in tam že poslujejo, ter države, ki so tradicionalno največje investitorice  v Slovenijo. Na teh trgih je Slovenija že dosegla določeno prepoznavnost in določene poslovne aktivnosti že potekajo, zato se na teh trgih ne bodo izvajale splošno promocijske aktivnosti.


perspektivne regije (Kitajska; Zalivske države – Katar, ZAE, Savdska Arabija; Centralna Azija – Kazahstan, Turkmenistan, Iran; Indija)

V teh regijah vidimo priložnosti za slovensko gospodarstvo v prihodnosti. V tem trenutku aktivnosti še niso tako intenzivne, obstajajo pa možnosti za nadgradnjo le-teh  v prihodnje. Gre za rastoče globalne trge, ki so pomembni v svetovnem merilu in nudijo možnosti za sodelovanje na področju blagovne/storitvene menjave, predvsem kot priložnosti za proizvode novih tehnologij, na znanju temelječih storitev, za bolj zahtevne proizvode z višjo dodano vrednostjo, v nekaterih regijah tudi vključitev v GVV ali privabljanja TNI.

 

Dodatne informacije:


- aktivnosti SPIRIT -  http://www.spiritslovenia.si/ in Izvozno okno
- vse glede EU sredstev oz. aktualnih razpisov - http://www.eu-skladi.si/ 
-  MGRT, informacije glede strateških podlag -

 http://www.mgrt.gov.si/si/delovna_podrocja/turizem_in_internacionalizacija/sektor_za_internacionalizacijo/

 

Dodatni dokumenti:

 

- Obdobno poročilo o učinkovitosti ukrepov spodbujanja internacionalizacije in tujih neposrednih investicij v obodbju 2010-2014 (Word verzija dokumenta)