Skoči na vsebino

NOVICA

Register izvajalcev izvensodnega reševanja potrošniških sporov

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT) ob svetovnem dnevu varstva potrošnikov, 15. marcu, obvešča potrošnike in ponudnike blaga in storitev, da je v skladu z oktobra lani uveljavljenim Zakonom o izvensodnem reševanju potrošniških sporov (ZIsRPS) vzpostavilo register izvajalcev izvensodnega reševanja potrošniških sporov (IRPS) in objavilo seznam le-teh, ki je dostopen na spletni strani MGRT.

Register

 

Seznam izvajalcev bo MGRT sproti dopolnjeval z vpisi drugih izvajalcev IRPS, ki so že ali še bodo zaprosili za vpis v register glede na izdane odločbe v skladu z ZIsRPS. Z vzpostavljenim registrom so tudi slovenski potrošniki in ponudniki dobili možnost hitrega, učinkovitega in cenovno dostopnega izvensodnega reševanja potrošniških sporov, kadar spora niso uspeli rešiti z neposrednimi pogajanji.

 

Pravila postopka IRPS
ZIsRPS določa splošna pravila postopka IRPS, v skladu s katerimi izvajalec IRPS lahko potrošniku  zaračuna pristojbino, vendar ta ne sme presegati 20 evrov. ZIsRPS tudi določa, da potrošnik v postopku ne potrebuje pooblaščenca, lahko pa ga seveda ima, če tako želi, vendar ga v tem primeru plača sam. V skladu s pravili ZIsRPS potrošnik plača tudi stroške izvedenskega mnenja, vendar samo v primeru, da ga zahteva, čeprav izvajalec IRPS presodi, da je spor mogoče rešiti tudi brez izvedenca. Po pravilih ZIsRPS potrošnik lahko vloži pobudo za reševanje spora pri izvajalcu IRPS le po predhodnem neuspelem poizkusu reševanja spora neposredno pri ponudniku. Izvajalec IRPS tudi ne bo reševal spora, če v zadevi že teče upravni ali sodni postopek ali postopek pri drugem izvajalcu IRPS.  Vsak izvajalec IRPS, vpisan na seznam izvajalcev IRPS pri MGRT, mora sprejeti svoja podrobnejša pravila postopka IRPS in jih objaviti na svoji spletni strani.
V skladu z ZIsRPS je sodelovanje ponudnika v postopku praviloma prostovoljno, na nekaterih področjih, kjer tako določata poseben zakon ali uredba Evropske unije, pa je sodelovanje ponudnika obvezno. To so področja finančnih storitev, energetike (elektrika in plin).
Ponudniki morajo na svojih spletnih straneh in v splošnih pogojih poslovanja objaviti, katerega izvajalca IRPS, vpisanega v register pri MGRT, priznavajo kot pristojnega za reševanje njihovih potrošniških sporov. Če ponudnik nima niti spletnih strani niti splošnih pogojev poslovanja, to stori na drug primeren način. Kadar potrošnik naslovi pritožbo na ponudnika in ta pritožbo zavrne v okviru svojih notranjih pritožbenih postopkov, mu skupaj z odgovorom na pritožbo sporoči tudi informacijo o izvajalcu IRPS, pri katerem lahko potrošnik nadaljuje z reševanjem spora. Ponudnik, ki ne priznava nobenega izvajalca IRPS, ki bi bil vpisan v register izvajalcev IRPS pri MGRT, mora potrošnika na to posebej opozoriti na svoji spletni strani, v splošnih pogojih poslovanja ali drug primeren način, če nima spletne strani ali splošnih pogojev poslovanja. Prav tako mora potrošniku to informacijo posredovati v odgovoru na zavrnjeno pritožbo. 

 

Evropska platforma za spletno reševanje čezmejnih potrošniških sporov  

MGRT je v register vpisanega izvajalca IRPS  priglasilo tudi pri Evropski komisiji, ta pa ga je vključila na skupni seznam izvajalcev IRPS držav članic. Seznam je Evropska komisija objavila na evropski platformi, ki je posebej namenjena reševanju čezmejnih potrošniških sporov, ki izvirajo iz spletne prodaje ali spletnih storitev. Evropska platforma za spletno reševanje čezmejnih potrošniških sporov.

Tako lahko po novem slovenski potrošniki, kadar sporov, ki so nastali ob spletnih nakupih blaga ali storitev v drugi državi članici, niso uspeli rešiti z neposrednimi pogajanji s  ponudnikom, s sedežem v drugi državi članici, zoper tuje ponudnike vložijo pritožbo prek evropske platforme. Pritožbo vložijo na elektronskem obrazcu v slovenskem jeziku. Pritožbo bosta potrošnik in ponudnik lahko reševala prek evropske platforme pri enem od pristojnih izvajalcev IRPS v državi članici, kjer je bil opravljen nakup, in je objavljen na seznamu Evropske komisije. Z vzpostavljenim registrom izvajalcev IRPS v Sloveniji so dobili možnost reševanja spora prek evropske platforme tudi potrošniki iz drugih držav članic, ki so naleteli na težave pri spletnih nakupih pri ponudnikih  s sedežem v Sloveniji, ki se ukvarjajo s spletno prodajo ali spletnimi storitvami. Ti morajo v skladu z ZIsRPS na svojih spletnih straneh objaviti elektronsko povezavo na evropsko platformo. Potrošniki drugih držav članic bodo tako v primeru nerešenega spora s ponudnikom s sedežem v Sloveniji lahko naslovili pritožbo na evropsko platformo, spor pa bosta potrošnik in ponudnik lahko reševala pri pristojnem slovenskem izvajalcu IRPS iz objavljenega seznama Evropske komisije. 

 

Nacionalna kontaktna točka
Za pomoč potrošnikom pri dostopanju do evropske platforme so države članice vzpostavile  mrežo nacionalnih kontaktnih točk. V Sloveniji naloge nacionalne kontaktne točke izvaja MGRT, ki je v ta namen odprlo poseben elektronski poštni predal nkt.mgrt(at)gov.si, kamor lahko naslovijo vprašanja potrošniki in ponudniki v primeru konkretnega spora, ki ga niso uspeli rešiti s pogajanji v okviru notranjega pritožnega postopka pri ponudniku, in bi spor želeli reševati preko evropske platforme. To vključuje informacije glede tehničnih podrobnosti dostopanja do platforme, informacije v zvezi vrstami sporov, ki se rešujejo prek platforme, vrstami postopkov, ki se uporabljajo pri reševanju sporov, katere dokumente je treba priložiti pritožbi, informacije glede rokov za vložitev pritožbo in podobno.