Skoči na vsebino

NOVICA

5. 1. 2017

Sprejeto na vladi

Vlada sprejela odgovor na poslansko vprašanje glede konkurenčnosti države

 

Vlada je sprejela odgovor na pisno poslansko vprašanje poslanca Tomaža Lisca v zvezi s konkurenčnostjo države.
V odgovoru je med drugim zapisano, je za pripravo Strategije razvoja Slovenije do leta 2030 odgovorna Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko (SVRK) skupaj s ministrstvom za finance (MF) in Uradom za makroekonomske analize in razvoj (UMAR).
Priprava poteka v treh fazah: (1) oblikovanje vizije 2050, (2) identifikacija strateških prioritet do 2030 in priprava srednjeročnega akcijskega načrta.
Do sedaj je Vlada Republike Slovenije julija 2015 imenovala medresorsko delovno skupino, ki jo sestavljajo Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, Urad za makroekonomske analize in razvoj, Ministrstvo za finance, Kabinet predsednika Vlade Republike Slovenije, Generalni sekretariat Vlade Republike Slovenije, Ministrstvo za javno upravo, Ministrstvo za zunanje zadeve in Statistični urad Republike Slovenije.
Pri oblikovanju strateških prioritet sodelujejo tudi vsa resorna ministrstva in zainteresirana javnost. SVRK je namreč za pripravo Strategije razvoja Sloveniji izvedel več delavnic. Tako je opredeljenih 5 ključnih tem, katere naslavlja Strategija razvoja Slovenije:
1.    Boljša kakovost življenja (od osredotočenosti na gospodarsko rast k blaginji, zdravo okolje in način življenja)
2.    Odprta in inovativna družba inovativnih posameznikov
3.    Zaupanje in visoko kakovostne javne storitve (spoštovanje družbenih vrednot, zagotavljanje socialne, prehranske, energetske in obrambne varnost).
4.    Znanje in veščine za življenje (vseživljenjsko učenje, prenos znanja)
5.    Nacionalna zavest in evropska identiteta (jezik, kultura, naravne danosti)
Priprava strategije razvoja Slovenije je trenutno v teku. Junija in julija je bil opravljen prvi krog pogovorov na katerih so sodelovali predstavniki ministrstev in drugih državnih organov, strokovnjaki za posamezna področja, predstavniki raziskovalnih institucij in nevladnih organizacij ter predstavniki privatnega sektorja.
Poteka tudi priprava strateških prioritet in zasnova ciljev. V decembru se je začel naslednji krog koordinacije vsebin z resorji, po novem letu pa se bodo v proces ponovno vključili posamezni strokovnjaki. Strategija tako po načelu večkratnega vključevanja posameznih krogov deležnikov nastaja v okviru zastavljenih strateških usmeritev. Vsebovala bo tudi konkretno določene kazalnike za merjenje njenega izvajanja po sprejetju.

Vlada sprejela odgovor na poslansko vprašanje glede zakonske ureditve novih platform delitvene ekonomije


Vlada je sprejela odgovor na pisno poslansko vprašanje poslanca Danijela Krivca v zvezi z zakonsko ureditvijo novih platform delitvene ekonomije.
V odgovoru je med drugim zapisano, da je vlada na 72. dopisni seji dne 23.9.2015 imenovala medresorsko delovno skupino za pripravo akcijskega načrta posodobitve predpisov, ki urejajo kratkoročno oddajanje nepremičnin turistom, ki je imela naslednje naloge:
- identifikacija predpisov, ki posegajo na področje kratkoročnega oddajanja nepremičnin turistom,
- proučiti možnosti za posodobitve oziroma razbremenitve področja kratkoročnega oddajanja nepremičnin turistom,
- pripraviti akcijski načrt posodobitve predpisov, ki urejajo kratkoročno oddajanje nepremičnin turistom.
Področje kratkoročnega oddajanja nepremičnin turistom sodi v pristojnost sedmih resorjev in v pristojnost občin. Kljub prizadevanjem za dosego kompromisov rešitev, do sprememb obstoječih pravil tedaj ni prišlo, kajti tudi v večini drugih držav članic še ni bilo izoblikovanega skupnega pristopa, ki bi poenostavil zahteve za opravljanje teh dejavnosti.
Ministrstvo za javno upravo je kot ministrstvo pristojno za digitalno agendo, katere del je tudi sodelovalno gospodarstvo, vlado obvestilo o vsebini Agende za sodelovalno gospodarstvo, ki jo je pripravila Evropska komisija. Vlada je  na svoji 101. redni seji dne 15. 9. 2016 sprejela sklep, da ministrstva konstruktivno sodelujejo za pripravo in izvedbo potrebnih sprememb za ustrezno izvajanje priporočil Komisije.
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, pristojno za storitve in turistične nastanitve, je predlagalo ustanovitev nove širše medresorske delovne skupine (VG št. 300-23/2016/22 z dne 22. 11. 2016), ki bo usmerjala aktivnosti in skupaj z drugimi ministrstvi preučila obstoječa pravila z vseh vidikov in predlagala ustrezne ukrepe, ki bodo povod za pripravo sprememb oz. prilagoditev trenutno veljavnih pravil na vseh zadevnih področjih. S tem bo vlada vsem ponudnikom storitev sodelovalne ekonomije tudi omogočila legalno opravljanje te vrste dejavnosti.
Cilj medresorske delovne skupine je vsebinska preučitev in sprejem najustreznejših ukrepov za potrebno in sorazmerno ureditev novo nastalih modelov poslovanja ter omogočiti legalno opravljanje zadevnih storitev vsem vključenim udeležencem.
Naloge medresorske delovne skupine so:
- identifikacija pomembnih področij sodelovalnega gospodarstva;
- ponovni pregled trenutno veljavnih zahtev za dostop do trga sodelovalnega gospodarstva in identifikacija morebitnih nepotrebnih in nesorazmernih pogojev, ki ne ščitijo javnega interesa ter predlog za njihovo odpravo;
- priprava predlogov za spremembo obstoječe ureditve, z upoštevanjem naslednjega:
- ločevanje profitne in neprofitne storitve ter stalno poklicno opravljanje storitev od začasnega delovanja fizičnih oseb in posledično zanje oblikovati ustrezne zahteve oz. izjeme,
- zagotavljanje varstva potrošnikov,
- zagotavljanje pravic zaposlenih in samozaposlenih,
- opredelitev pogodbene odgovornosti v primeru težav med prejemniki in ponudniki storitev,
- ureditev obdavčevanja.

Odgovor Republike Slovenije v predsodnem postopku na obrazloženo mnenje Evropske komisije št. SG-Greffe(2016)D/17231


Vlada Republike Slovenije je sprejela odgovor Republike Slovenije v predsodnem postopku na obrazloženo mnenje Evropske komisije št. SG-Greffe(2016)D/17231 z dne 18. 11. 2016 zaradi nenotifikacije predpisov za prenos Direktive 2014/17/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 4. februarja 2014 o potrošniških kreditnih pogodbah za stanovanjske nepremičnine in spremembi direktiv 2008/48/ES in 2013/36/EU ter Uredbe (EU) št. 1093/2010 v pravni red Republike Slovenije (kršitev št. 2016/0464).
V odgovoru je pojasnjeno, da je Vlada Republike Slovenije dne 30. 6. 2016 določila besedilo predloga Zakona o potrošniških kreditih, s katerim se prenaša večina določb Direktive 2014/17/EU v pravni red Republike Slovenije, in ga posredovala v obravnavo in sprejem v Državni zbor Republike Slovenije po rednem postopku.
Skladno z načrtovanimi aktivnostmi je bilo predvideno, da bo Državni zbor Republike Slovenije predlog Zakona o potrošniških kreditih sprejel predvidoma oktobra 2016. Za dokončen prenos Direktive 2014/17/EU v pravni red Republike Slovenije je bilo predvideno, da bo minister, pristojen za gospodarski razvoj in tehnologijo, na podlagi sprejetega Zakona o potrošniških kreditih v najkrajšem možnem času izdal podzakonski akt, ki bo prenesel Prilogo II Direktive 2014/17/EU, deseti odstavek 14. člena in 16. člen Direktive 2014/17/EU (Pravilnik o vsebini predhodnih informacij in obrazcu za predhodne informacije o potrošniških kreditih za nepremičnino). Zakon o potrošniških kreditih namreč predvideva, da mora minister, pristojen za gospodarstvo, izdati podzakonski akt v treh mesecih po uveljavitvi zakona. V skladu z navedenim je bilo predvideno, da bi lahko bila Direktiva 2014/17/EU v celoti prenesena v pravni red Republike Slovenije v mesecu januarju 2017.
Nepredvidoma je bila v okviru prve obravnave predloga Zakona o potrošniških kreditih zahtevana splošna razprava, ki je bila zaradi vmesnih parlamentarnih počitnic opravljena šele dne 19. 9. 2016. V nadaljnjem zakonodajnem postopku je bila druga obravnava predloga Zakona o potrošniških kreditih opravljena šele dne 17. 11. 2016, na 24. redni seji Državnega zbora Republike Slovenije. Vlada Republike Slovenije je Državnemu zboru Republike Slovenije predlagala, da bi bila tretja obravnava predloga Zakona o potrošniških kreditih opravljena na isti redni seji kot druga obravnava. Predlog Vlade Republike Slovenije je bil sprejet in tako je bil predlog Zakona o potrošniških kreditih dne 22. 11. 2016 sprejet v okviru tretje obravnave na 24. redni seji Državnega zbora Republike Slovenije. Zakon o potrošniških kreditih (Uradni list RS, št. 77/16, v nadaljnjem besedilu: ZPotK-2), ki prenaša večino določb Direktive 2014/17/EU je že veljaven, saj je začel veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS oziroma dne 3. 12. 2016. Navedeni zakon je tudi ustrezno notificiran z vnosom vseh relevantnih podatkov in objavljenega besedila v elektronsko notifikacijsko bazo Evropske komisije.
V roku treh mesecev po uveljavitvi ZPotK-2 mora Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo sprejeti 5 podzakonskih aktov, med katerimi je tudi Pravilnik o vsebini predhodnih informacij in obrazcu za predhodne informacije o potrošniških kreditih za nepremičnino (v nadaljnjem besedilu: pravilnik), s katerim bodo določbe Direktive 2014/17/EU dokončno in v celoti prenesene v pravni red Republike Slovenije.

Mnenje Vlade Republike Slovenije k predlogu Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o spodbujanju razvoja turizma


Vlada Republike Slovenije je sprejela mnenje k predlogu Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o spodbujanju razvoja turizma, ki ga je Državnemu zboru Republike Slovenije predložila v obravnavo skupina poslank in poslancev in ga posreduje Državnemu zboru Republike Slovenije.
Vlada Republike Slovenije meni, da predlagana dikcija dopolnitve 33. člen ZSRT, po kateri se za turistični aranžma ne štejejo storitve iz prvega in drugega odstavka tega člena, ki jih izvajajo vzgojno-izobraževalni zavodi, ni primerna. Predlagatelj zakona izvajanja teh storitev s strani teh organizacij namreč z ničemer ne omejuje; ne s spoštovanjem načela nepridobitnosti, niti z vključenostjo v letni delovni načrt šole. Predlagana dikcija bi dopuščala poseganje vzgojno-izobraževalnih organizacij na turistično tržišče, kjer za vse druge ponudnike turističnih storitev veljajo strogi pogoji, vključno z obveznostjo pridobitve licence, oziroma bi omogočala nelojalno konkurenco.
Vlada RS bo v najkrajšem možnem času posredovala v Državni zbor RS predlog novega Zakona o spodbujanju razvoja turizma (ZSRT-1), v katerem bo skladno z Direktivo (EU) 2015/2302 celovito uredila vprašanje izjem od ureditve organiziranja turističnih paketov. Te izjeme bodo zajemale tudi vse strokovne ekskurzije in podobne oblike dela, ki so določene z letnim delovnim načrtom šole, predstavljajo način medpredmetnega izvajanja vzgojno izobraževalnega programa šole ter se ne izvajajo kot pridobitna dejavnost. Osnutek tega zakona je bil 1. 12. 2016 že posredovan v javno obravnavo.
Glede na navedeno Vlada RS predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o spodbujanju razvoja turizma ne podpira.

Mnenje Vlade Republike Slovenije k Predlogu zakona o oblikovanju cen naftnih derivatov


Vlada Republike Slovenije je sprejela mnenje k Predlogu zakona o oblikovanju cen naftnih derivatov, ki ga je Državnemu zboru Republike Slovenije predložila v obravnavo skupina poslank in poslancev in ga posreduje Državnemu zboru Republike Slovenije.

Predlog zakona o oblikovanju cen naftnih derivatov je Državnemu zboru Republike Slovenije v obravnavo predložila skupina poslank in poslancev. Predlagani zakon ponovno uvaja regulacijo cen naftnih derivatov za 95-oktanski neosvinčeni motorni bencin, 98 ali več oktanski neosvinčeni motorni bencin, ki se uporablja v cestnem ali pomorskem prometu, dizelsko gorivo in ekstra lahko kurilno olje.
Predlagani zakon bistveno spreminja sedanjo ureditev trga naftnih derivatov, po kateri se prosto oblikujejo cene 98 in več oktanskega bencina in kurilnega olja na vseh bencinskih servisih v Sloveniji,  od 9.11.2016 pa se prosto oblikujejo tudi cene vseh naftnih derivatov na bencinskih servisih avtocest in hitrih cest.
Vlada Republike Slovenije se zavzema za konkurenčno gospodarstvo in svobodno delovanje podjetij na trgu. Ukrepi, ki so predvideni v Zakonu o kontroli cen (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo), in na podlagi katerega so se v preteklosti sprejemale vsakokratne Uredbe o oblikovanju cen naftnih derivatov, so izredne narave in naj bi kot taki trajali največ 6 do 12 mesecev, nato pa naj bi sledila postopna odprava teh ukrepov. V Sloveniji pa so na podlagi tega zakona cene bencina regulirane že od aprila 2000, torej več kot 15 let.
Trenutno so v Sloveniji poleg cen določenih naftnih derivatov (NMB 95 in dizel) regulirane le še cene edinih učbenikov za posamezen predmet oziroma strokovni modul v nekem razredu, letniku ali programu. Tako so se v zadnjih letih deregulirali oziroma sistemsko uredili tudi drugi trgi energentov (elektrika, zemeljski plin, daljinsko ogrevanje). Zato Vlada Republike Slovenije meni, da je sedaj čas, da se postopoma sprosti oziroma deregulira tudi cene naftnih derivatov.
Vlada Republike Slovenije meni, da predlagana ureditev ni primerna in je ne podpira.

Izvajanje Ukrepa finančnega inženiringa za spodbujanje razvoja malih in srednje velikih podjetij pri Slovenski izvozni in razvojni banki


Vlada Republike Slovenije se je seznanila z izvajanjem Ukrepa finančnega inženiringa za spodbujanje razvoja malih in srednje velikih podjetij pri SID - Slovenski izvozni in razvojni banki.
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je v sodelovanju s SID banko v letu 2013 oblikovalo »Ukrep finančnega inženiringa za spodbujanje razvoja malih in srednje velikih podjetij«. V ta namen je pri SID banki za dobo 12 let od dneva črpanja prvega obroka sredstev državnega proračuna (v letu 2013), vzpostavljen posojilni sklad, kot posebni podračun (brez lastnosti pravne osebe) za namen ugodnega dolžniškega financiranja mikro, malih in srednje velikih podjetij.
Od začetka izvajanja ukrepa finančnega inženiringa za spodbujanje razvoja MSP, to je od 10.11.2013 do 31.10.2016, je SID banka podprla več razvojnih projektov kot je bilo predvideno, zagotovila financiranje več kot 650 MSP (do 30.10.2016 je bilo sklenjenih 759 kreditnih pogodb v skupni vrednosti  174, 3 mio €), ki so na dan 31.12.2015 zaposlovali več kot  22.127 oseb. Po podatkih iz AJPES na dan 31.12.2015 primerjalno z 31.12.2012 se je v podprtih MSP povečalo število zaposlenih za več kot 3.402, bilančna vsota se jim je povečala za več kot 468 mio € (iz 2,1mlrd € na 2,6 mlrd €), povprečna letna dodana vrednost na zaposlenega se je povečala s 35.062 € na 38.614 € (za 3.551 €).

SID banka je z ukrepom finančnega inženiringa za spodbujanje razvoja MSP realizirala multiplikator javnih sredstev za vplačana sredstva v posojilni sklad v razmerju 1:4,16: z enim evrom prispevka iz državnega proračuna, se je ustvarilo 4,16 evra kreditov za končne prejemnike sredstev.
V letu 2016 (do 31.10.2016) je bilo iz ukrepa finančnega inženiringa za spodbujanje razvoja MSP podprtih dodatnih 171 MSP, ki so na dan 31.12.2015 zaposlovala 3.813 oseb, imela bilančno vsoto 460,6 mio € in ustvarjala povprečno dodano vrednost na zaposlenega v višini 38.056 €; sklenjenih je bilo 171 kreditnih pogodb v skupnem znesku 36,2 mio €.
Vlada Republike Slovenije daje soglasje k podaljšanju rokov za odobravanje kreditov v okviru ukrepa finančnega inženiringa do pričetka izvajanja finančnih instrumentov iz sredstev kohezijske politike, vendar največ do 31. 12. 2017 ter k podaljšanju rokov za nakazila sredstev končnim prejemnikom do 31. 12. 2018, pri čemer se v navedenem obdobju lahko sredstva, ki so razpoložljiva za porabo, v okviru posojilnega sklada prerazporeja med kreditnimi linijami na način, ki sledi dinamiki in obsegu povpraševanja po kreditih iz posamezne kreditne linije.

Imenovanje članov v Usmerjevalni odbor za izvajanje finančnih instrumentov v programskem obdobju 2014-2020


Vlada Republike Slovenije je z mesta članice Usmerjevalnega odbora za izvajanje finančnih instrumentov v programskem obdobju 2014-2020 razrešila mag. Neno Dokuzov in namesto nje imenovala mag. Andrejo Jenko. Razrešila je tudi Leo Jagodič Lekočevič in namesto nje imenovala dr. Katjo Lautar.
Usmerjevalni odbor je posvetovalno telo za finančne instrumente, ki se financirajo s sredstvi evropske kohezijske politike. Člani Usmerjevalnega odbora so, v skladu  s 37.b členom Uredbe o porabi sredstev evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji v programskem obdobju 2014-2020 za cilj naložbe za rast in delovna mesta (Uradni list RS št. 29/15, 36/16, 58/16 in 69/16-popr.) predstavniki organa upravljanja (Služba Vlade RS ta razvoj in kohezijsko politiko) ter predstavniki ministrstev, pristojnih za gospodarski razvoj in tehnologijo (v vlogi posredniškega telesa), infrastrukturo (v vlogi sodelujočega ministrstva), okolje in prostor (v vlogi sodelujočega ministrstva) ter finance (v vlogi organa za potrjevanje).


Celotno sporočilo za javnost je objavljeno na vladnem spletnem mestu.