Skoči na vsebino

SOCIALNO PODJETNIŠTVO

 

Kaj je socialno podjetništvo

 

Socialno podjetništvo je inovativna oblika podjetništva z velikim čutom odgovornosti za družbo in ljudi. Za socialno podjetništvo je značilno, da so motivi poslovanja v razreševanju socialnih, gospodarskih, okoljskih in drugih problemov družbe na inovativen način. Osnovni namen te alternativne oblike podjetništva je tržno delovanje ob upoštevanju načel socialnega podjetništva. Ustvarja nova delovna mesta za ranljive skupine oseb ter opravlja družbeno koristne dejavnosti.


Tako kot klasična podjetja tudi socialna podjetja nastopajo na trgu, s to razliko, da dobička praviloma ne delijo, temveč ga vračajo nazaj v podjetje. Socialno podjetništvo je povezovalno, saj spodbuja sodelovanje ljudi in prostovoljsko delo, ter na ta način krepi solidarnost v družbi.

 

 

Ustanovitev socialnega podjetja

 

Status socialnega podjetja na podlagi Zakona o socialnem podjetništvu (Uradni list RS, št. 20/2011) lahko pridobi nepridobitna pravna oseba za opravljanje dejavnosti socialnega podjetništva oziroma za zaposlovanje ranljivih skupin oseb. Namen ustanovitve socialnega podjetja pa ne sme predstavljati pretežno ali izključno pridobivanje dobička.

 

Vlogo za registracijo socialnega podjetja mora nepridobitna pravna oseba nasloviti na pristojni registrski organ.

 

 

Evidenca socialnih podjetij

 

Na podlagi določb Zakona o socialnem podjetništvu vodi Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo evidenco socialnih podjetij.

 

 

Zakon o socialnem podjetništvu

 

Pravni okvir za delovanje socialnih podjetij postavlja Zakon o socialnem podjetništvu (Uradni list RS, št. 20/2011). V Uradnem listu RS, št. 35/2013 pa je bil objavljen tudi Pravilnik o spremljanju poslovanja socialnih podjetij, katerega priloga je vzorec sklepa, ki ga zahteva 14. člen zakona (sklep ustanoviteljev ali pristojnega organa nepridobitne pravne osebe, da namerava poslovati kot socialno podjetje).

 

Dejavnosti socialnega podjetništva določata Uredba o določitvi dejavnosti socialnega podjetništva in Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o določitvi dejavnosti socialnega podjetništva.

 

Posebnosti računovodenja v socialnih podjetjih, ne glede na njihovo pravnoorganizacijsko obliko, določa poseben računovodski standard za socialna podjetja SRS 40 – Računovodske rešitve v socialnih podjetjih (2012) (Uradni list RS, št. 2/12).

 

Vlada RS je 22. 9. 2011 ustanovila Svet za socialno podjetništvo, ki je pristojen za oblikovanje politike razvoja socialnega podjetništva v Republiki Sloveniji, in sicer v sodelovanju z ministrstvi, vladnimi službami, občinami, socialnimi partnerji in organizacijami civilne družbe.


Na podlagi Zakona o socialnem podjetništvu je Vlada Republike Slovenije 25. 7. 2013 sprejela Strategijo razvoja socialnega podjetništva za obdobje 2013 – 2016, ki zagotavlja načrtovan razvoj socialnega podjetništva v republiki Sloveniji  za obdobje štirih let. Na podlagi zakona je strategijo pripravil Svet za socialno podjetništvo.

 

Izhajajoč iz strateških ciljev strategije je MDDSZ v sodelovanju z ministrstvi, pristojnimi za področja dejavnosti socialnega podjetništva, pripravilo Program ukrepov za izvajanje strategije. Namen Programa ukrepov za izvajanje strategije razvoja socialnega podjetništva za leti 2014-2015 je spodbujanje razvoja socialnega podjetništva. Ocenjena vrednost sredstev za izvajanje aktivnosti, ki so namenjena socialnim podjetjem, je 12,7 milijona evrov.

 

 

Merjenje družbenih učinkov socialnih podjetij

 

Ker za socialna podjetja klasična metoda merjenja ekonomske donosnosti ni ustrezna, smo razvili model merjenja družbenih učinkov. Cilj socialnega podjetja je vplivati na spremembe v družbi oziroma dosegati družbene učinke, ki jih je potrebno ustrezno ovrednotiti.

 

Model merjenja učinkov podjetjem prinaša pomoč pri boljši dostopnosti do bančnih finančnih virov s predstavitvijo finančnih koristi ali manjših rizikov za investitorja. Omogoča tudi možnost nastopa socialnim podjetjem na EU razpisih in spodbuja proces družbenega investiranja bank in zasebnih vlagateljev v projekte z družbenim učinkom.

 

 

Vključevanje ranljivih skupin

 

Z namenom izboljšanje zaposlitvenih možnosti, pridobitev in krepitev sposobnosti, znanj, veščin in spretnosti, ter večjo konkurenčnost ranljivih skupin na trgu dela smo oblikovali  model učnih delavnic v socialnih podjetjih tipa B.

 

 

Spodbujanje razvoja socialnega podjetništva prek javnih razpisov

 

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti spodbuja razvoj socialnega podjetništva tudi prek javnih razpisov, ki se sofinancirajo iz sredstev Evropskega socialnega sklada.

 

Socialna podjetja se lahko prijavljajo na razpise ukrepov aktivne politike zaposlovanja, ki so namenjeni povečanju zaposlitvenih možnosti brezposelnih oseb. Aktualni razpisi so objavljeni na spletni strani Zavoda RS za zaposlovanje. Za vsak razpis posebej so v razpisni dokumentaciji natančno opredeljeni pogoji za izvajalce.

 

Javni razpisi iz sredstev Evropskega socialnega sklada. Do zdaj sta bila objavljena 2 javna razpisa, prvi v letu 2009, drugi pa v letu 2012: